ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ғʀɪᴅᴀʏ 21/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ғʀɪᴅᴀʏ 21/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 48- 58- 67- 35
26- 25- 44- 23- 37

ɢᴏʟᴅᴇɴ  ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
62- 03- 21- 02- 09
37- 47- 45- 18- 15

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
47- 57- 76- 64- 82
73- 07- 77- 71- 13

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
51- 53- 28- 74- 08
52- 42- 14- 65- 41

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
20- 09- 51- 05- 60
48- 23- 08- 15- 39

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
45- 24- 18- 77- 53
64- 88- 79- 10- 32

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
04- 73- 25- 07- 76
62- 49- 44- 60- 08

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
05- 79- 31- 56- 77
66- 22- 06- 78- 09

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
59- 69- 09- 25- 86
49- 76- 02- 04- 12

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
41- 62- 02- 13- 20
79- 57- 84- 88- 10

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
70- 83- 57- 76-42
48- 05- 06- 18-75

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
21-04-34-26-64
11-24-18-56-83

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
82- 11- 76- 32- 44
10- 67- 49- 73- 14

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
34- 5- 48- 82- 64
25- 10- 9- 16- 87

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 35- 73- 81- 43
59- 15- 14- 29- 11

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
34-53-31-50-81
72-80-25-73-41

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 22- 39- 11- 67
25- 52- 16- 51- 65

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
22-04-70-16-39
37-43-48-71-51

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
16- 44- 34- 18- 26
28- 77- 85- 76- 46
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69-52-4-67-37
13-11-9-40-08

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49- 20- 68- 86- 23
70- 15- 45- 56- 33

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
87-54-33-38-90
01-85-30-31-70

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 89- 55- 50- 34
47- 1- 85- 44- 31

ɢᴏʟᴅᴇɴ  ᴠᴏɢᴜᴇ
57-62-43-33-32
15-14-49-07-08


ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
13-38-09-82-28
78-41-03-43-39
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
52-86-87-49-16
71-73-31-11-38
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
30- 54- 41- 58- 11
46- 16- 35- 6- 76
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
75- 90- 76- 28- 43
48- 42- 39- 22- 45
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
54-20-67-44-88
7-36- 60- 84-81
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
56- 43- 17- 11- 22
31- 64- 6- 34- 90
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
61-28-68-18-54
63-76-77-10-62
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
49-57-41-87-37
05-34-14-24-28
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
26- 78- 19- 71- 07
55- 83- 49- 14- 57
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
22- 35- 66- 74- 79
63- 54- 87- 07- 34
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
90- 16- 67- 39- 72
50- 52- 30- 15- 46
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
36-27-71-66-06
53-08-16-04-17
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
38- 22- 58- 2- 88
3- 11- 46- 54- 68
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
61- 41- 58- 65- 37
36- 52- 53- 85- 35
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
80- 78- 83- 9- 75
43- 35- 50- 81- 86
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
55- 86- 65- 46- 26
37- 57- 1- 88- 49
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
43- 21- 73- 67- 58
85- 15- 14- 47- 04
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
74- 33- 76- 17- 43
02- 30- 23- 86- 72
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
73-89-22-69-45
49-58-32-42- 67
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
40-79-51-15-87
29-35-41-56-66
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
30-81-50-79-67
75-58-20-31-45
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
41- 40- 56- 24- 17
44- 84- 70- 16- 32
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
06- 16- 29- 82- 08
24- 02- 48- 87- 58
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
39- 80- 82- 43- 59
52- 61- 07- 03- 75
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
84- 69- 26- 65- 78
52- 34- 41- 39- 76
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
80- 31- 49- 4- 59
25- 70- 19- 27- 90
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
80- 24- 64- 37- 54
12- 57- 7- 55- 13
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
49- 56- 83- 02- 26
77- 53- 13- 33- 73
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
76- 72- 90- 55- 14
81- 31- 63- 8- 71
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
1- 57- 7- 56- 18
76- 26- 21- 2- 70
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
57-3-25-2-36
63-15-58-54-23
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
65-35-55-71-31
85-45-44-16-27
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
64-16-47-77-87
62-41-20-66-5
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
07-53-21-49-59
45-26-05-15-01
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
03- 44- 48- 37- 67
14- 11- 17- 18- 13
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
71- 69- 51- 44- 76
29- 24- 18- 42- 23
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
76- 78- 15- 01- 08
37- 67- 58- 27- 50
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
29- 72- 60- 31- 7
58- 24- 27- 1- 77
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
8- 57- 22- 84- 42
38- 81- 18- 16- 41
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
45-02-55-19-3
7-59-42-54-56
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
54-3-60-46-49
74-23-63-82-64
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
9- 23- 22- 6- 68
28- 21- 8- 45- 48
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
88-11-81-45-77
14-84-55-73-24
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
74- 6- 22- 88- 79
44- 81- 70- 72- 18
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
77- 53- 08- 17- 16
04- 52- 66- 10- 82
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
74- 35- 57- 82- 46
44- 43- 34- 40- 10
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
24- 34- 57- 74- 12
46- 21- 55- 62- 75
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
84- 75- 69- 20- 82
30- 55- 51- 15- 16
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
71- 41- 17- 22- 64
40- 74- 66- 02- 20
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
30- 42- 73- 36- 61
22- 24- 62- 38- 66
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
37-24-76-57-85
72-83-55-64-7
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
68-46-42-21-82
64-18-79-89-09
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
87-04-81-11-67
33-80-42-66-08
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
37-31-34-55-73
08-04-38-43-07
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
66-57-30-46-58
80-27-68-47-74
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
64-43-81-48-39
10-21-31-19-88
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
42-09-86-05-46
70-41-63-55-23
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
84-39-02-46-22
14-83-71-31-45
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
64-41-74-67-37
83-06-03-78-10
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
43-39-75-57-31
28-73-26-15-58
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
07-55-17-10-48
61-68-02-89-35
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
46-82-17-22-09
05-36-84-50-42
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
69-63-10-33-80
51-49-29-81-79
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
40-55-27-90-38
77-84-76-83-34
https://bit.ly/3CH77Ga
ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
65-28-70-14-02
78-13-76-56-82
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
70-16-26-09-11
22-53-02-39-08
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ-ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
29-66-50-02-67
36-86-17-38-30
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
42- 58- 3- 45- 69
66- 23- 6- 21- 47
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
67-72-24-16-43
42-84-37-30-89
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ:
51- 83- 29- 61- 8
12- 9- 11- 4- 75
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
11- 58- 61- 59- 71
48- 3- 9- 37- 57
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
29-88-52-16-49
64-12-45-14-80
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
71-34-46-11-3
44-87-24-2-42
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
26-16-7-39-60
66-5-68-49-53
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
03-63-90-38-60
31-57-50-72-65
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
05- 57- 12- 07- 61
45- 04- 51- 24- 49
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
87- 49- 19- 31- 21
42- 01- 33- 64- 60
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
69- 71- 63- 18- 67
08- 47- 75- 72- 34
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
14-86-87-46-75
39-62-52-56-06
https://bit.ly/3CH77Ga
sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
60- 62- 17- 51- 59
6- 76- 35- 57- 12
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

Leave a Reply