ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ 22/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ  & ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ 22/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 48- 58- 67- 35
26- 25- 44- 23- 37

ɢᴏʟᴅᴇɴ  ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
62- 03- 21- 02- 09
37- 47- 45- 18- 15

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
47- 57- 76- 64- 82
73- 07- 77- 71- 13

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
51- 53- 28- 74- 08
52- 42- 14- 65- 41

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
20- 09- 51- 05- 60
48- 23- 08- 15- 39

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
45- 24- 18- 77- 53
64- 88- 79- 10- 32

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
04- 73- 25- 07- 76
62- 49- 44- 60- 08

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
05- 79- 31- 56- 77
66- 22- 06- 78- 09

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
59- 69- 09- 25- 86
49- 76- 02- 04- 12

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
41- 62- 02- 13- 20
79- 57- 84- 88- 10

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
70- 83- 57- 76-42
48- 05- 06- 18-75

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
21-04-34-26-64
11-24-18-56-83

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
82- 11- 76- 32- 44
10- 67- 49- 73- 14

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
34- 5- 48- 82- 64
25- 10- 9- 16- 87

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 35- 73- 81- 43
59- 15- 14- 29- 11

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
34-53-31-50-81
72-80-25-73-41

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 22- 39- 11- 67
25- 52- 16- 51- 65

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
22-04-70-16-39
37-43-48-71-51

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
16- 44- 34- 18- 26
28- 77- 85- 76- 46
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69-52-4-67-37
13-11-9-40-08

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49- 20- 68- 86- 23
70- 15- 45- 56- 33

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
87-54-33-38-90
01-85-30-31-70

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 89- 55- 50- 34
47- 1- 85- 44- 31

ɢᴏʟᴅᴇɴ  ᴠᴏɢᴜᴇ
57-62-43-33-32
15-14-49-07-08

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ 
09-04-03-76-35
18-21-40-15-70

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
09-81-59-44-30
57-12-54-28-17
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
43- 78- 9- 25- 18
52- 35- 2- 31- 30
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
42- 25- 35- 90- 19
23- 12- 41- 21- 33
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
73- 84- 23- 42- 33
72- 46- 1- 47- 38
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
19- 7- 50- 39- 10
52- 80- 77- 1- 31
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
38-53-18-09-41
21-44-12-23-34
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
09- 07- 77- 26- 94
66- 35- 65- 51- 24
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ

33- 80- 36- 35-15
83- 64- 46- 26- 59
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ

48- 72- 18- 84- 64
34- 28- 53- 33- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ

72- 77- 46- 1- 85
41- 89- 59- 7- 30
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ

49- 90- 29- 3- 17
80- 38- 30- 4- 64
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ

47- 82- 8- 62- 59
79- 85- 83- 14- 32

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
59- 73- 31- 23- 6
62- 13- 46- 90- 57
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
76- 85- 68- 11- 10
34- 66- 80- 3- 7
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
62- 72- 58- 90- 78
27- 89- 25- 79- 31
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
59- 38- 43- 87- 30
44- 66- 84- 85- 60
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
62- 7- 82- 70- 86
77- 72- 57- 46- 24
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
38-46-67-90-61
55-17-3-31-29
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
77- 49- 48- 36- 65
70- 61- 37- 28- 87
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
34-57-85-08-70
22-82-27-26-16
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
6-37-7-72-75
18-3-87-54-40
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
74-9-65-51-57
80-16-19-45-64
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
18-14-59-56-37
85-20-87-7-19
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
18-81-43-65-12
88-35-71-87-46
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
75-54-02-36-67
41-88-83-07-55
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
36- 30- 28- 38- 3
84- 63- 56- 18- 62
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
65- 7- 81- 16- 36
41- 46- 85- 4- 30
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
40-47-66-61-34
18-49-22-38-88
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴀᴢᴏᴏᴋᴀ
26-27-16-58-41
03-83-22-60-29
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
46- 36- 14- 85- 60
59- 90- 63- 62- 74

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
14- 4- 21- 82- 48
26- 46- 18- 59- 54

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
35- 74- 5- 71- 12
66- 16- 75- 17- 60

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
32- 66- 36- 35- 86
56- 79- 45- 10- 81

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
42- 31- 54- 14- 46
57- 33- 73- 7- 56

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
64- 78- 67- 84- 11
19- 34- 20- 62- 3

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
15- 17- 88- 70- 77
87- 30- 45- 13- 26

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
49- 77- 90- 33- 46
89- 87- 84- 58- 18

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
65- 45- 73- 84- 60
52- 8- 90- 34- 71

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
23- 20- 34- 37- 90
62- 15- 32- 19- 55

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
39- 89- 40- 53- 9
68- 36- 87- 18- 33

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
34- 38- 44- 76- 9
73- 88- 22- 53- 42

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
86- 82- 16- 85- 10
12- 23- 21- 51- 39

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
36- 5- 41- 55- 22
13- 2- 75- 82- 39

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
5- 14- 38- 70- 75
85- 7- 8- 78- 56

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
72- 51- 6- 27- 57
42-33- 87- 28- 68

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
72- 1- 40- 61- 71
44- 70- 20- 36- 41

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
56- 36- 17- 26- 63
44- 41- 40- 47- 51

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
36- 23- 63- 49- 13
59- 67- 56- 47- 84

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
31- 47- 6- 2- 68
12- 29- 3- 23- 39

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
70- 1- 23- 61- 33
73- 48- 50- 67- 18

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
53-62-18-13-88
22-46-43-31-28

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
8-58- 19- 36- 68
28- 82- 35- 11- 44

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
60-75-23-74-57
52-29-76-84-10

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
7- 89- 15- 35- 24
11- 73- 55- 30- 54

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
58-50-49-90-42
35-15-54-78-32

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
63-11-36-66-26
87-76-16-68-12

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
66- 65- 58- 72- 81
41- 63- 39- 5- 30

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
85-88-30-87-32
28-19-44-84-12

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
61-26-69-33-90
72-23-43-37-49
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴsʜɪɴᴇ
75-56-74-59-46
07-53-31-49-71
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
77- 30- 17- 76- 58
55- 9- 31- 70- 87

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
54- 17- 3- 38- 67
37- 45- 40- 87- 79

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
30- 18- 85- 5- 52
89- 14- 15- 63- 6

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
88- 23- 3- 28- 76
42- 35- 17- 41- 90

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
57- 5- 76- 55- 52
59- 62- 26- 82- 13

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
66- 31- 81- 85- 18
83- 29- 12- 44- 43

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
50- 2- 76- 58- 55
65- 75- 67- 79- 80

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
64- 7- 65- 10- 72
57- 47- 11- 19- 40

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
76- 48- 9- 30- 13
36- 1- 16- 18- 61

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
26- 43- 76- 03- 75
79- 25- 66- 18- 72

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
40- 61- 70- 69- 78
7- 81- 2- 1- 36

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
16- 31- 46- 40- 51
59- 21- 50- 27- 86

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
12-72-01-67-24
15-68-82-73-44

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
71- 84- 64- 82- 25
78- 67- 46- 29- 57

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
54- 10- 29- 9- 34
72- 27- 55- 4- 78

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
51- 53- 89- 60- 83
27- 19- 12- 4- 30

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
21-14-38-53-27
15-46-25-52-11

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
7- 24- 63- 86- 51
2- 31- 36- 21- 64

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
16-41-33-48-71
49-35-4-67-6

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
27-53-76-90-66
43-6-42-56-32

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
42- 50- 83- 14- 2
47- 1- 48- 25- 27

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
11-26-72-74-57
29-14-88-17-35

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
50-12-16-26-71
75-19-32-49-15

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
32-35-52-87-57
70-71-10-49-67

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
78- 76- 51- 23- 77
44- 66- 37- 27- 22

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
45-37-23-03-16
11-38-06-08-22

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
85-19-35-51-79
48-53- 77-32-70
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴇᴛ
61-72-63-33-82
35-24-89-16-56
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
75- 22- 70- 44- 41
17- 26- 35- 77- 80
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
43- 34- 73- 69- 13
24- 82- 44- 12- 35
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ

51- 48- 26- 52- 42
78- 70- 9- 10- 4
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
41- 74- 17- 63- 60
10- 79- 32- 14- 1
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
12- 71- 16- 51- 69
43- 14- 53- 50- 13
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
26- 36- 71- 58- 2
76- 54- 84- 89- 25
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
52- 22- 90- 10- 72
12- 49- 85- 53- 56
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
54- 75- 77- 87- 50
58- 80- 85- 53- 3
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
62- 40- 76- 23- 69
43- 74- 29- 84- 11
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
57- 90- 19- 89- 50
74- 80- 8- 88- 76
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
58- 13- 37- 46- 83
14- 63- 66- 4- 10
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
85-81-70-67-24
23-84-10-68-21
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
56- 22- 88- 2- 89
61- 53- 28- 86- 69
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
8-16-51-64-32
13-22-77-75-25
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
89-44-15-23-27
41-50-47-31-90
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
80-05-71-60-06
89-83-84-42-40
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
60- 85- 37- 6- 65
54- 49- 62- 19- 53
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
86- 1- 12- 39- 56
81- 20- 49- 67- 26
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
24- 89- 16- 84- 6
11- 7- 66- 18- 85
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
15- 5- 39- 57- 41
56- 55- 34- 19- 46
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
16-78-13-19-76
49-27-58-87-28

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
35- 5- 11- 4- 43
53- 60- 28- 32- 88
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
58- 36- 70- 8- 53
49- 16- 63- 81- 27
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
14-7-29-57-54
67-20-45-41-79
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
06-44-49-09-70
80-88-66-14-21
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
90-07-78-66-30
18-55-12-48-74
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
63- 76- 65- 53- 90
13- 17- 70- 50- 80
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
24-63-76-29-53
05-18-55-86-21
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
30-26-33-59-84
58-02-78-50-65
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ
67-53-30-90-11
22-18-05-62-14
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ

ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
37-42- 18-05-17
69-14-84-58-70
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
71-36-05-38-07
08-76-68-87-04
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
51-55-43-38-80
32-49-37-11-22
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
86-87-03-34-79
69-63-70-44-31
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
75-59-70-02-54
18-56-57-43-71
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
50-49-07-26-01
22-66-56-62-18
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
87-01-09-18-08
57-80-21-11-89
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
21-46-12-28-76
54-84-07-63-40
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
06-10-59-11-55
70-74-46-90-05
https://bit.ly/3CH77Ga
ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
86-28-85-02-56
71-06-08-35-47
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ – ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
56-75-50-64-18
29-72-38-26-88
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ-ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
55-31-54-57-69
81-90-10-82-21
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ-ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
79-13-29-35-52
62-49-64-19-85
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ : ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
34-67-73-27-39
80-01-32-62-26
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
69-15-41-26-16
62-77-11-46-89
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ:ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
87-59-88-11-79
43-14 -89 -83-09

ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
16-48-05-64-65
54-20-45-60-03
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
67-74-33-11-41
68-79-85-13-73
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
60-14-12-01-74
08-58-02-79-17
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
03-82-72-66-35
06-13-04-59-64
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
27-75-87-74-83
86-62-69-57-85
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
81-37-44-55-09
72-27-11-75-34
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
22-44-37-33-25
51-74-69-36-85
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
55-62-28-33-86
68-76-50-10-44
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
40-79-59-09-44
11-55-23-07-51
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
76-62-41-14-81
15-72-77-64-88
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
82-54-21-12-67
16-78-80-75-36
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
86-60-41-05-50
38-13-25-75-84
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ
36-66-53-47-13
23-89-12-78-01
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ

ᴛʜᴜɴᴅᴇʀʙᴀʟʟ
47- 45- 80- 33- 9
84- 36- 24- 73- 38
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
23- 59- 28- 42- 11
45- 31- 26- 89- 13
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
52- 83- 70- 41- 29
30- 31- 48- 34- 79
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
37- 13- 27- 72- 3
60- 65- 1- 54- 56
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
84- 30- 51- 75- 9
35- 23- 46- 56- 57
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
17- 90- 47- 60- 86
71- 45- 27- 6- 23
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
26- 54- 15- 71- 47
17- 44- 87- 70- 65
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
30- 77- 78- 19- 9
81- 67- 58- 84- 24
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
80- 59- 67- 1- 58
19- 87- 83- 55- 66
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
84- 1- 82- 26- 29
78- 46- 85- 62- 57
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
12- 75- 47- 87- 35
7- 48- 11- 74- 36
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
66- 54- 29- 23- 68
64- 71- 28- 2- 61

ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
75- 38- 66- 9- 20
37- 61- 83- 36- 49
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
62- 52- 35- 24- 60
45-42- 12- 83- 53
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
86- 17- 5- 42- 88
60- 38- 7- 83- 25
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
39- 5- 3- 87- 42
57- 41- 7- 71- 90
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
84- 42- 17- 67- 34
75- 38- 58- 41- 46
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
25-58-12-17-56
24-44-02-67-48
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
87- 3- 14- 35- 71
59- 72- 37- 83- 60
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʜᴜɴᴅᴇʀʙᴀʟʟ
15-20-25-68-01
59-28-66-60-08
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
55-6-78-40-25
27-34-72-68-71
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʜᴜɴᴅᴇʀʙᴀʟʟ
ᴡɪɴ: 07-78-42-06-69
ᴍᴀᴄ: 30-55-03-14-65
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
86-54-67-14-70
1-49-12-82-26
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
02-90-88-48-89
58-65-60-50-67
https://bit.ly/3CH77Ga
ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
85-35-18-46-59
02-05-72-77-34
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
84- 36- 69- 30- 6
23- 48- 72- 43- 81
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
28-73-20-32-61
72-86-67-48-78
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
18-76-65-22-05
01-85-11-58-34
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ʙᴀʟʟ
64-69-02-40-24
61-12-07-59-36
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ


Leave a Reply