ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ᴍsᴘ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴍᴏɴᴅᴀʏ 31/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ  & ᴍsᴘ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴍᴏɴᴅᴀʏ 31/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

JOIN OUR WHATSAPP GROUP

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 52- 04- 67- 37
13- 11- 09- 40- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49- 20- 68- 86- 23
70- 15- 45- 56- 33
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
87- 54- 33- 38- 90
01- 85- 30- 31- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 89- 55- 50- 34
47- 01- 85- 44- 31
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
57- 62- 43- 33- 32
15- 14- 49- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
09- 04- 03- 76- 35
18- 21- 40- 15- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
13- 64- 81- 37- 31
10- 45- 84- 08- 55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
55- 16- 21- 10- 37
70- 89- 73- 48- 28
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
31- 82- 86- 34- 67
39- 78- 72- 89- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
77- 14- 80- 72- 55
40- 82- 30- 15- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
66- 73- 35- 62- 82
13- 65- 55- 80- 21
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
01- 74- 88- 16- 67
06- 86- 89- 12- 77
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
14- 42- 80- 19- 17
45- 50- 79- 15- 41
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
83- 19- 55- 65- 68
27- 74- 73- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
48- 84-03- 43-79
09-44- 18- 42- 73

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
50- 74- 89- 68- 46
30- 84- 49- 61- 24
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
71- 26- 80- 81- 18
12- 60- 58- 50- 43
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
13-23-64-80-79
15-75-85-04-16
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
36- 7- 31- 81- 21
26- 53- 41- 54- 27
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
13-1-90-30-19
14-58-60-65-36
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
65- 52- 35- 88- 41
31- 76- 27- 48- 11
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
79-47-39-52-29
26-07-67-61-85
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
62- 82- 45- 58- 67
05- 34- 48- 16- 21
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
05- 29- 85- 57- 14
26- 45- 80- 87- 68
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
15- 74- 89- 58- 72
69- 88- 18- 31- 43
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
64- 66- 41- 03- 17
87- 90- 53- 22- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
01- 53- 41- 17- 84
30- 39- 36- 86- 44
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
03- 05- 28- 85- 23
65- 73- 53- 63- 88
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜɴʀɪsᴇ
42- 88- 72- 51- 84
36- 76- 58- 56- 85

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
33-11-12-70-61
19-45-60-40-24
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
27- 26- 87- 20- 10
34- 80- 42- 21- 50
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
50-26-24-40-2
88-52-28-45-30
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
49- 9- 88- 76- 27
60- 13- 79- 86- 71
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
64-12-59-54-14
25-74-51-18-42
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
33- 64- 47- 21- 44
05- 50- 60- 82- 22
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
26- 05- 34- 37- 76
89- 55- 09- 45- 85
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
18- 23- 45- 02- 16
62- 66- 80- 04- 35
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
55- 20- 17- 61- 32
86- 49- 48- 19- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
87- 75- 28- 86- 12
76- 40- 56- 06- 90
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
40- 31- 53- 86- 25
73- 50- 57- 52- 36
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɢᴀᴛᴇᴡᴀʏ
20- 43- 7- 47- 44
91- 70- 89- 77-09

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
37-42-36-62-26
67-90-69-01-08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
45- 57- 3- 50- 68
2- 9- 16- 10- 42
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
10-25-22-21-14
8-69-9-65-52
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
48- 81- 71- 15- 88
26- 80- 53- 1- 83
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
42-75-20-87-52
57-7-73-27-70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
58- 25- 3- 90- 69
05- 51- 14- 33- 19
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
50- 65- 67- 41- 25
66- 16- 19- 23- 60
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
72- 33- 43- 18- 09
20- 32- 40- 28- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
39- 83- 66- 01- 17
85- 69- 18- 15- 76
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
05- 41- 81- 17- 82
73- 27- 86- 15- 01
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
51- 01- 88- 52- 31
24- 36- 85- 06- 43
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴇᴀʟᴛʜ
46- 72- 76- 37- 64
45- 66- 14- 87- 89

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
22- 06- 42- 62- 34
21- 49- 86- 76- 12
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
85- 08- 76- 64- 29
32- 14- 55- 75- 58
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
25- 57- 20- 61- 67
59- 39- 55- 50- 28
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
40- 88- 09- 14- 65
24- 58- 36- 68- 72
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
55- 46- 62- 03- 22
54- 65- 48- 71- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
75- 67- 42- 82- 09
31- 54- 58- 47- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
27- 06- 87- 61- 75
17- 35- 33- 29- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
67- 44- 26- 38- 77
10- 02- 03- 65- 45
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
74- 14- 71- 55- 42
24- 07- 18- 49- 53
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
61- 51- 63- 47- 90
35- 43- 74- 86- 04
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
19- 52- 87- 68- 81
28- 14- 66- 16- 72
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
42-37-75-44-89
17-69-83-66-04
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
26- 57- 22- 11- 84
20- 06- 70- 42-67

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢʜ : ᴍsᴘ
30-60-37-85-77
82-19-28-71-21
ɢʜ: ᴍsᴘ
68-05-51-20-70
37-66-04-90-79
ɢʜ : ᴍsᴘ
19-83-39-50-18
78-16-54-76-41
ɢʜ: ᴍsᴘ
19-83-39-50-18
78-16-54-76-41
ɢʜ: ᴍsᴘ
80-35-29-76-20
64-38-72-59-77
ɢʜᴀɴᴀ : ᴍsᴘ
50-27-39-34-48
63-08-75-57-11
ɢʜ: ᴍsᴘ
78-49-40-38-36
84-89-73-81-90
ɢʜ ᴍsᴘ
46-40-75-73-85
28-13-44-34-72
ɢʜ ᴍsᴘ
10-48-25-87-65
22-88-52-63-82
ɢʜ-ᴍᴏɴᴅᴀʏ
30-39-55-34-40
67-09-45-64-85
ɢʜ: ᴍsᴘ
87-55-80-23-40
81-59-13-48-63
ɢʜ: ᴍsᴘ
24-10-2022
15-12-09-04-49
74-38-53-64-80

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
78-66-69-14-37
01-15-20-07-34
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
62- 76- 23- 25- 17
26- 66- 7- 56- 80
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
26- 68- 79- 10- 64
74-62- 28- 3- 88
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
7- 46- 52- 75- 19
18- 4- 88- 16- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
49- 22- 4- 54- 01
81- 48- 45- 29- 44
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
05- 09- 88- 68- 18
34- 01- 25- 02- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
18- 83- 33- 68- 42
61- 88- 72- 70- 44
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
67- 49- 32- 31- 43
46- 28- 48- 11- 83
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
49- 53- 74- 16- 12
69- 88- 67- 62- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
76- 43- 04- 80- 46
74- 37- 21- 42- 48
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
34- 19- 46- 87- 01
79- 28- 68- 73- 13
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛʀᴇᴀsᴜʀᴇ
52-83-42-69-6
38-2-22-84-30
ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ngLeave a Reply