ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʟᴜᴄᴋʏ ɢ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴛᴜᴇsᴅᴀʏ 01/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)


*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ  & ʟᴜᴄᴋʏ ɢ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴛᴜᴇsᴅᴀʏ 01/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 52- 04- 67- 37
13- 11- 09- 40- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49- 20- 68- 86- 23
70- 15- 45- 56- 33
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
87- 54- 33- 38- 90
01- 85- 30- 31- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 89- 55- 50- 34
47- 01- 85- 44- 31
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
57- 62- 43- 33- 32
15- 14- 49- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
09- 04- 03- 76- 35
18- 21- 40- 15- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
13- 64- 81- 37- 31
10- 45- 84- 08- 55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
55- 16- 21- 10- 37
70- 89- 73- 48- 28
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
31- 82- 86- 34- 67
39- 78- 72- 89- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
77- 14- 80- 72- 55
40- 82- 30- 15- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
66- 73- 35- 62- 82
13- 65- 55- 80- 21
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
01- 74- 88- 16- 67
06- 86- 89- 12- 77
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
14- 42- 80- 19- 17
45- 50- 79- 15- 41
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
83- 19- 55- 65- 68
27- 74- 73- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
48- 84-03- 43-79
09-44- 18- 42- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
23- 44- 70- 30- 45
76- 84- 35- 69- 88

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
9- 90- 50- 3- 71
26- 37- 22- 18- 13
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
89-28-45-31-51
69-38-29-11-60
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
65- 63- 32- 85- 45
57- 21- 26- 89- 56
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
13- 10- 82- 87- 44
28- 67- 40- 6- 15
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
17- 8- 72- 11- 44
79- 82- 25- 18- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
48- 76- 31- 73- 90
43- 28- 07- 09- 01
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
75- 23- 57- 50- 03
54- 79- 12- 66- 68
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
52- 10- 24- 01- 59
87- 75- 66- 47- 39
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
80- 33- 23- 12- 68
48- 38- 31- 69- 51
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
70- 86- 35- 77- 90
57- 75- 37- 16- 38
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
03- 71- 05- 88- 84
73- 87- 82- 64- 53
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
14- 4- 22- 28- 70
50- 44- 82- 21- 68

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
53- 34- 27- 35- 54
33- 66- 68- 79- 86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
28-14-65-33-35
16-63-66-20-87
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
66- 75- 37- 7- 38
50- 90- 10- 42- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
40-48-44-41-81
37-43-67-47-14
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
64- 73- 69- 33- 86
01- 29- 59- 75- 49
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
64- 19- 58- 68- 51
76- 26- 47- 65- 82
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
76- 36- 18- 03- 79
10- 04- 86- 52- 02
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
16- 25- 50- 82- 38
69- 08- 29- 78- 62
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
20- 53- 02- 28- 18
49- 36- 84- 17- 30
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
39- 42- 51- 41- 24
12- 82- 17- 70- 15
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
80- 30- 50- 19- 15
83- 03- 48- 69- 25
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
63- 90- 83- 87- 62
48-01- 21- 10-09

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
18- 67- 77- 50- 44
26- 35- 62- 13- 51
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
03-89-66-74-56
87-49-13-5-43
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
83- 14- 25- 13- 29
72- 42- 49- 75- 59
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
87-29-72-18-33
85-80-58-23-40
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
63- 33- 60- 67- 28
24- 17- 74- 73- 27
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
34- 90- 79- 33- 07
13- 69- 19- 06- 12
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
79- 74- 08- 34- 18
73- 12- 07- 87- 49
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
14- 63- 08- 21- 05
86- 72- 18- 47- 33
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
24- 61- 77- 84- 42
25- 64- 02- 72- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
48- 71- 85- 32- 14
80- 42- 63- 47- 64
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
89- 08- 43- 85- 50
49- 27- 04- 53- 86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
37- 60- 20- 22- 29
30- 31- 73- 71- 45

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
77- 53- 08- 17- 16
04- 52- 66- 10- 82
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
74- 35- 57- 82- 46
44- 43- 34- 40- 10
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
24- 34- 57- 74- 12
46- 21- 55- 62- 75
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
84- 75- 69- 20- 82
30- 55- 51- 15- 16
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
71- 41- 17- 22- 64
40- 74- 66- 02- 20
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
30- 42- 73- 36- 61
22- 24- 62- 38- 66
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
37- 24- 76- 57- 85
72- 83- 55- 64- 07
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
68- 46- 42- 21- 82
64- 18- 79- 89- 09
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
87- 04- 81- 11- 67
33- 80- 42- 66- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
37- 31- 34- 55- 73
08- 04- 38- 43- 07
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
53- 47- 52- 31- 71
83- 67- 79- 11- 55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
83-82-59-55-62
27-65-05-35-86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
06-16-01-59-75
21-87-77-50-11

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
08-15-41-67-11
06-79-26-72-53
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
63-36-78-34-67
28-04-87-50-89
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
12-50- 89-07-72
49-52-85-90-70
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
80-58-88-83-02
19-86-14-24-61
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
73-03-12-66-62
25-74-50-04-61
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
82-86-39-37-44
40-25-59-87-20
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
56-79-30-77-11
17-53-46-39-88
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
74-90-65-27-22
64-88-70-56-80
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
38-44-60-82-29
56-15-71-50-31
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
24-28-23-10-58
22-20-57-35-86
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
32-75-14-86-43
56-04-20-09-27
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ ɢ
35-28-54-25-21
71-80-68-27-19

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
67- 47- 65- 50- 70
77- 14- 29- 85- 06
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
77-31-29-45-81
48-11-58-57-47
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
57- 16- 47- 34- 2
5- 3- 44- 86- 88
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
41- 53- 49- 73- 16
70- 27- 20- 87- 78
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
55- 31- 37- 32- 89
59- 84- 54- 78- 23
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
45- 02- 73- 68- 21
46- 88- 59- 34- 48
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
80- 05- 04- 32- 25
14- 36- 68- 10- 29
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
84- 54- 48- 15- 09
89- 63- 29- 42- 69
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
75- 78- 58- 50- 35
79- 40- 13- 59- 39
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
11- 02- 48- 68- 73
66- 82- 31- 30- 50
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
90- 26- 60- 12- 45
65- 48- 41- 23- 89
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
81- 67- 45- 27-06
82- 22- 40- 73-70

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

Leave a Reply