ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ғᴏʀᴛᴜɴᴇ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴛʜᴜʀsᴅᴀʏ 03/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ  & ғᴏʀᴛᴜɴᴇ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴛʜᴜʀsᴅᴀʏ 03/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 52- 04- 67- 37
13- 11- 09- 40- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49- 20- 68- 86- 23
70- 15- 45- 56- 33
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
87- 54- 33- 38- 90
01- 85- 30- 31- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 89- 55- 50- 34
47- 01- 85- 44- 31
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
57- 62- 43- 33- 32
15- 14- 49- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
09- 04- 03- 76- 35
18- 21- 40- 15- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
13- 64- 81- 37- 31
10- 45- 84- 08- 55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
55- 16- 21- 10- 37
70- 89- 73- 48- 28
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
31- 82- 86- 34- 67
39- 78- 72- 89- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
77- 14- 80- 72- 55
40- 82- 30- 15- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
66- 73- 35- 62- 82
13- 65- 55- 80- 21
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
01- 74- 88- 16- 67
06- 86- 89- 12- 77
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
14- 42- 80- 19- 17
45- 50- 79- 15- 41
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
83- 19- 55- 65- 68
27- 74- 73- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
48- 84-03- 43-79
09-44- 18- 42- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
23- 44- 70- 30- 45
76- 84- 35- 69- 88
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
58- 32- 40- 44- 89
09-04- 12- 68- 27
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
13- 54- 20- 90- 32
51- 38- 22- 71- 16

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
13- 79- 58- 64- 77
19- 27- 3- 50- 25
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
46-74-32-35-67
58-30-72-20-87
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
20- 80- 32- 79- 43
54- 17- 85- 30- 12
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
13- 82- 30- 66- 38
08- 45- 09- 90-23
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
87- 22- 9- 35- 59
26- 82- 16- 18- 51
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
66- 83- 32- 65- 33
35- 34- 24- 63- 81
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
63- 78- 47- 08- 64
55- 19- 27- 07- 12
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
62- 4- 73- 63- 28
84- 16- 45- 13- 39
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
55- 43- 26- 75- 18
21- 74- 45- 53 16
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
09- 56- 82- 88- 38
27- 21- 43- 81- 05
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
06- 11- 12- 25- 31
01- 30- 49- 66- 07
ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
57-18-50-9-12
48-85-32-21-70

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
33- 71- 54- 59- 63
18- 32- 27- 36- 74
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
02- 82- 87- 54- 41
14- 72- 74- 37- 11
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
76-23-75-82-61
81-67-24-46-42
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
83-32-52-27-55
69-26-42-45-48
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
03-02-90-40-52
07-01-31-17-51
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
22- 54- 17- 25- 41
78- 40- 82- 90- 32
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
63- 21- 85- 31-32
37- 46- 89- 4- 62
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
46- 12- 31- 71- 55
81- 01- 16- 24- 38
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
61- 81- 02- 62- 06
80- 77- 17- 13- 33
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
22- 50- 81- 43- 41
36- 62- 14- 90- 72
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
29- 35- 79- 10- 28
23- 81- 82- 69- 67
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
13- 43- 06- 62- 75
26- 60- 31- 69- 76
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
54-75-19-69-84
6-12-60-68-79

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
78- 10- 50- 59- 39
81- 32- 73- 63- 30
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
55-38-43-67-74
85-08-30-21-56
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
04-55-21-51-58
13-23-40-60-18
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
65-32-37-44-20
16-55-01-58-34
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
75- 33- 84- 69- 15
13- 70- 61- 30- 01
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
14- 61- 12- 84-44
04- 37- 30- 48- 62
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
42- 48- 09- 82- 20
06- 07- 27- 45- 18
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
75- 3- 55- 05- 38
30- 84- 56- 68- 41
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
58- 77- 69- 48- 72
78- 07- 81- 79- 25
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
24- 58- 55- 45- 83
72- 03- 46- 82- 10
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
30- 52- 76- 33- 14
25- 16- 72- 50- 47
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
30-25-03-70-53
23-79-57-73-32

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
85- 08- 76- 64- 29
32- 14- 55- 75- 58
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
25- 57- 20- 61- 67
59- 39- 55- 50- 28
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
40- 88- 09- 14- 65
24- 58- 36- 68- 72
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
55- 46- 62- 03- 22
54- 65- 48- 71- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
75- 67- 42- 82- 09
31- 54- 58- 47- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
27- 06- 87- 61- 75
17- 35- 33- 29- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
67- 44- 26- 38- 77
10- 02- 03- 65- 45
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
74- 14- 71- 55- 42
24- 07- 18- 49- 53
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
61- 51- 63- 47- 90
35- 43- 74- 86- 04
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
19- 52- 87- 68- 81
28- 14- 66- 16- 72
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
42- 37- 75- 44- 89
17- 69- 83- 66- 04
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
26-57-22-11-84
20-06-70-42-67
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
80- 35- 46- 9- 56
54- 34- 60- 1- 79

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
71-63-80-29-89
77-42-47-51-08
ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
03-80-19-49-53
40-28-69-77-58
ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
04-49-88-14-42
43-39-69-82-24
ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
14-59-11-49-12
65-85-33-57-46
ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
13-84-69-49-12
22-77-61-85-48
ɢʜ : ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
17-83-57-20-44
31-27-23-35-76
ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
67-81-79-27-83
41-59-38-89-58
ɢʜ-ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
40-22-10-77-38
60-71-47-83-03
ɢʜ : ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
55-85-87-48-68
41-49-50-73-69
ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
61-86-14-19-25
38-05-32-82-74
ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
22-89-35-23-42
70-03-85-09-51
ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
26-63-43-19-84
07-67-51-35-80

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
45- 76- 16- 5- 62
70- 82- 32- 81- 57
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
86- 27- 54- 87- 28
77- 46- 83- 32- 66
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
75-85-23-71-3
34-44-78-2-89
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
80-09-11-32-06
75-57-43-50-42
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
59- 24- 55- 48- 61
23- 63- 58- 66- 81
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
43- 09- 79- 61- 54
80- 20- 41- 89- 69
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
01- 27- 84- 75- 53
02- 12- 34- 32- 59
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
58- 90- 09- 63- 82
28- 79- 89- 37- 07
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
65- 01- 25- 78- 82
00- 00- 00- 00- 00
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
16- 1- 50- 49- 03
37- 17- 53- 22- 29
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
76- 27- 08- 03- 65
23- 42- 01- 52- 14
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
27- 44- 86- 11- 57
03- 39- 89- 63- 72
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
88-33-03-68-78
12-84-45-31-23

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

Leave a Reply