ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ғʀɪᴅᴀʏ 02/12/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ғʀɪᴅᴀʏ 02/12/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: emenike@369.com.ng or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49-31-23-32-83
11-73-8-44-81
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
24-90-23-16-15
56-20-71-61-68
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
77-37-14-86-69
61-73-17-40-83
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 86- 72- 73- 89
52- 45- 23- 51- 59
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
22-60-74-61-03
10-65-04-85-73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
74-22-32-08-07
78-68-37-29-50
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
18-71-90-8-4
69-11-30-80-59
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
54-86-10-14-07
44-46-29-64-53
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
18-30-69-88-14
37-87-32-72-07
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
83-72-90-54-78
13-76-12-89-32
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
79-14-66-90-67
54-13-74-31-32
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
71- 21- 43- 70- 15
65- 88- 16- 57- 77

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: emenike@369.com.ng or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
22- 35- 66- 74- 79
63- 54- 87- 07-34
ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
90- 16- 67- 39- 72
50- 52- 30- 15- 46
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
36-27-71-66-06
53-08-16-04-17

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
38- 22- 58- 2- 88
3- 11- 46- 54- 68

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
85-70-71-57-79
87-50-77-28-76
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
11- 2- 39- 69- 29
23- 56- 46- 26- 55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
79- 21- 50- 37- 45
22- 78- 40- 25- 49
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
63- 56- 49- 24- 30
88- 54- 75- 81- 04
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
66-2-32-83-9
70-73-3-26-43
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
72-62-57-18-71
83-1-20-79-80

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: emenike@369.com.ng or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
06- 16- 29- 82- 08
24- 02- 48- 87- 58

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
39- 80- 82- 43- 59
52- 61- 07- 03- 75

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
84- 69- 26- 65- 78
52- 34- 41- 39- 76

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
80- 31- 49- 4- 59
25- 70- 19- 27- 90

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
89-82-41-43-12
34-74-10-23-86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
39- 7- 49- 20- 79
35- 36- 34- 51- 43
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
02- 57- 83- 60- 79
10- 31- 88- 28- 51
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
17- 33- 78- 28- 57
01- 40- 85- 63- 38
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
49-54-22-62-33
75-27-74-45-73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
86-45-35-55-03
39-90-85-14-59

01 or 10 or 29 one to drop
67 or 76 one to drop
Play
29 67
29 76
10 67
10 76
01 67
01 76
Perm 29bk 67 10 76 01

*Emenike Borngreat*
Tel: 07038125887

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: emenike@369.com.ng or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
71- 69- 51- 44- 76
29- 24- 18- 42- 23

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
76- 78- 15- 01- 08
37- 67- 58- 27- 50

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
29- 72- 60- 31- 7
58- 24- 27- 1- 77

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
8- 57- 22- 84- 42
38- 81- 18- 16- 41

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
47-23-06-80-55
35-37-89-05-08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
84- 2- 53- 33- 85
25- 73- 41- 64- 46
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
45-78-86-22-24
72-87-23-09-68
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
54- 27- 24- 8- 4
34- 46- 73- 63- 74
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
20-77-71-21-76
52-63-81-49-35
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
36-29-32-21-60
49-09-42-54-79

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: emenike@369.com.ng or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
6- 16- 1- 59- 75
21- 87- 77- 50- 11
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
34-21-80-78-48
02-49-44-53-47
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
34-76-72-12-09
15-31-16-61-32
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
41-64-55-54-40
08-05-49-35-73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
58-21-61-50-77
66-67-9-1-60
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
53-49-21-7-75
63-65-27-6-29
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
36-59-76-10-19
09-77-47-42-07
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
43- 10- 18- 11-73
09-84-14-60-74
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
28-64-50-35-87
22-56-49-03-74
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
10-74-30-89-09
32-23-58-06-64

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: emenike@369.com.ng or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
40-55-27-90-38
77-84-76-83-34

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
65-28-70-14-02
78-13-76-56-82

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
70-16-26-09-11
22-53-02-39-08

ɢʜ-ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
29-66-50-02-67
36-86-17-38-30

ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
33-35-20-06-72
37-90-44-45-01
ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
66-05-78-42-61
55-83-08-31-87
ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
09-07-86-69-46
54-36-42-72-22
ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
42-83-46-13-89
34-60-25-55-02
ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
37-04-90-29-73
11-45-52-08-50
ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
40-55-88-42-54
61-56-64-69-08

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: emenike@369.com.ng or visit https://ancientcodes.369.com.ng

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
87- 49- 19- 31- 21
42- 01- 33- 64- 60

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
69- 71- 63- 18- 67
08- 47- 75- 72- 34

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
14-86-87-46-75
39-62-52-56-06

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
60- 62- 17- 51- 59
6- 76- 35- 57- 12

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
22-11-66-52-59
71-21-70-44-29
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
57- 24- 48- 84- 33
32- 50- 80- 26- 29
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
47- 26- 32- 89- 39
79- 52- 49- 15- 40
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
33-40-72-23-1
88-55-57-11-29
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
38-19-27-44-85
36-86-10-69-03
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
37-49-15-14-12
41-11-03-28-08

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: emenike@369.com.ng or visit https://ancientcodes.369.com.ngLeave a Reply