ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ғᴏʀᴛᴜɴᴇ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴛʜᴜʀsᴅᴀʏ 20/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ғᴏʀᴛᴜɴᴇ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴛʜᴜʀsᴅᴀʏ 20/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 48- 58- 67- 35
26- 25- 44- 23- 37

ɢᴏʟᴅᴇɴ  ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
62- 03- 21- 02- 09
37- 47- 45- 18- 15

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
47- 57- 76- 64- 82
73- 07- 77- 71- 13

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
51- 53- 28- 74- 08
52- 42- 14- 65- 41

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
20- 09- 51- 05- 60
48- 23- 08- 15- 39

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
45- 24- 18- 77- 53
64- 88- 79- 10- 32

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
04- 73- 25- 07- 76
62- 49- 44- 60- 08

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
05- 79- 31- 56- 77
66- 22- 06- 78- 09

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
59- 69- 09- 25- 86
49- 76- 02- 04- 12

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
41- 62- 02- 13- 20
79- 57- 84- 88- 10

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
70- 83- 57- 76-42
48- 05- 06- 18-75

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
21-04-34-26-64
11-24-18-56-83

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
82- 11- 76- 32- 44
10- 67- 49- 73- 14

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
34- 5- 48- 82- 64
25- 10- 9- 16- 87

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 35- 73- 81- 43
59- 15- 14- 29- 11

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
34-53-31-50-81
72-80-25-73-41

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 22- 39- 11- 67
25- 52- 16- 51- 65

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
22-04-70-16-39
37-43-48-71-51

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
16- 44- 34- 18- 26
28- 77- 85- 76- 46
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69-52-4-67-37
13-11-9-40-08

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49- 20- 68- 86- 23
70- 15- 45- 56- 33

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
87-54-33-38-90
01-85-30-31-70

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 89- 55- 50- 34
47- 1- 85- 44- 31

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
81- 13- 47- 26- 19
83- 24- 22- 21- 87

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
62- 18- 12- 37- 6
3- 24- 26- 70- 11

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
80- 8- 78- 74- 30
85- 88- 22- 27- 60

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
13- 79- 58- 64- 77
19- 27- 3- 50- 25

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
46-74-32-35-67
58-30-72-20-87

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
20- 80- 32- 79- 43
54- 17- 85- 30- 12

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
13- 82- 30- 66- 38
08- 45- 09- 90-23

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
87- 22- 9- 35- 59
26- 82- 16- 18- 51

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
66- 83- 32- 65- 33
35- 34- 24- 63- 81

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
63- 78- 47- 08- 64
55- 19- 27- 07- 12

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
62- 4- 73- 63- 28
84- 16- 45- 13- 39

ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ 
55-43-26-75-18
21-74-45-53-16

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴅᴇᴡ
9-56-82-88-38
27-21-43-81-5

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
35- 19- 85- 53- 44
1- 8- 14- 37- 28

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
8- 31- 20- 63- 32
9- 86- 34- 61- 42

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
47- 53- 73- 58- 8
41- 1- 33- 68- 35

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
33- 71- 54- 59- 63
18- 32- 27- 36- 74

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
02- 82- 87- 54- 41
14- 72- 74- 37- 11

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
76-23-75-82-61
81-67-24-46-42

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
83-32-52-27-55
69-26-42-45-48

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
03-02-90-40-52
07-01-31-17-51

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
22- 54- 17- 25- 41
78- 40- 82- 90- 32

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
63- 21- 85- 31-32
37- 46- 89- 4- 62

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
46- 12- 31- 71- 55
81- 01- 16- 24- 38

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
61- 81- 02- 62- 06
80- 77- 17- 13- 33

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
22-50-81-43-41
36-62-14-90-72

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴡᴀᴢᴏʙɪᴀ
29-35-79-10-28
23-81-82-69-67

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
68- 56- 2- 28- 46
44- 17- 42- 4- 88

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
28- 46- 43- 58- 37
76- 23- 10- 55- 81

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
30- 19- 63- 87- 27
75- 81- 12- 34- 33

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
78- 10- 50- 59- 39
81- 32- 73- 63- 30

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
55-38-43-67-74
85-08-30-21-56

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
04-55-21-51-58
13-23-40-60-18

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
65-32-37-44-20
16-55-01-58-34

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
75- 33- 84- 69- 15
13- 70- 61- 30- 01

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
14- 61- 12- 84-44
04- 37- 30- 48- 62

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
42- 48- 09- 82- 20
06- 07- 27- 45- 18

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
75- 3- 55- 05- 38
30- 84- 56- 68- 41

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
58-77-69-48-72
78- 7-81-79-25

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴄᴄᴇss
24-58-55-45-83
72-03-46-82-10

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
62- 47-16- 70-09
83- 41- 78-03-71

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
51- 11- 24- 13- 50
3- 73- 29- 32- 56

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
22- 82- 43- 79- 49
46- 26- 64- 73- 18

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
06- 24- 36- 44- 15
61- 19- 29- 48- 3

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
70- 78- 89- 45- 59
16- 03- 75- 23- 09

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
22- 06- 42- 62- 34
21- 49- 86- 76- 12

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
85- 08- 76- 64- 29
32- 14- 55- 75- 58

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
25- 57- 20- 61- 67
59- 39- 55- 50- 28

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
40- 88- 09- 14- 65
24- 58- 36- 68- 72

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
55- 46- 62- 03- 22
54- 65- 48- 71- 73

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
75- 67- 42- 82- 09
31- 54- 58- 47- 73

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
27-6-87-61-75
17-35-33-29-73

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
67-44-26-38-77
10-02-03-65-45

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
74-14-71-55-42
24-07-18-49-53

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɪɢᴡᴇ
61-51-63-47-90
35-43-74-86-04


ɢʜ-ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
37-41-89-43-20
07-40-02-63-80

ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
63-05-25-14-52
07-62-23-41-58

ɢʜ-ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
08-46-34-39-63
48-37-68-56-59

ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
71-63-80-29-89
77-42-47-51-08

ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
03-80-19-49-53
40-28-69-77-58

ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
04-49-88-14-42
43-39-69-82-24

ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
14-59-11-49-12
65-85-33-57-46

ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
13-84-69-49-12
22-77-61-85-48

ɢʜ : ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
17-83-57-20-44
31-27-23-35-76

ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
67-81-79-27-83
41-59-38-89-58

ɢʜ-ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
40-22-10-77-38
60-71-47-83-03

ɢʜᴀɴᴀ ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
55-85-87-48-68
41-49-50-73-69

ɢʜ: ғᴏʀᴛᴜɴᴇ
61-86-14-19-25
38-05-32-82-74

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
34- 29- 79- 1- 52
77- 67- 89- 88- 86

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
13- 73- 40- 9- 48
1- 57- 29- 67- 44

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
37- 64- 25- 2- 39
54- 29- 67- 57- 49

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
45- 76- 16- 5- 62
70- 82- 32- 81- 57

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
86- 27- 54- 87- 28
77- 46- 83- 32- 66

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
75-85-23-71-3
34-44-78-2-89

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
80-09-11-32-06
75-57-43-50-42

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
59- 24- 55- 48- 61
23- 63- 58- 66- 81

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
43- 09- 79- 61- 54
80- 20- 41- 89- 69

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
01- 27- 84- 75- 53
02- 12- 34- 32- 59

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
58- 90- 09- 63- 82
28- 79- 89- 37- 07

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
65- 01- 25- 78- 82
ɴᴏ ᴍᴀᴄʜɪɴᴇ ɢɪᴠᴇɴ

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
16-1-50-49-3
37-17-53-22-29

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴀɴɢᴏ
76-27-08-03-65
23-42-01-52-14

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

PAST RESULT TO FORECAST PEOPLES, FAIRCHANCE, DIAMOND, INTERNATIONAL, FORTUNE & BINGO ON THURSDAY, 28/07/2022

PAST RESULT TO FORECAST PEOPLES, FAIRCHANCE, DIAMOND, INTERNATIONAL, FORTUNE & BINGO ON THURSDAY, 28/07/2022

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

Premier PEOPLES
16-06-2022
SUC:28-09-32-47-45
MAC:02-17-90-79-19
Premier: PEOPLES
20-06-2022
SUC:77-17-76-65-46
MAC:74-44-69-12-18
Premier: PEOPLES
23-06-2022
SUC:39-51-22-28-82
MAC:64-24-38-86-70
Premier: PEOPLES
27-06-2022
SUC:16-75-69-44-88
MAC:09-89-70-32-23
Premier: PEOPLES
30-06-2022
SUC:55-23-72-15-01
MAC:73-22-84-34-18
Premier: PEOPLES
04-07-2022
SUC:64-03-06-26-57
MAC:42-66-58-16-55
Premier: PEOPLES
07-07-2022
SUC:36-26-68-46-76
MAC:89-16-28-57-80
Premier: PEOPLES
11-07-2022
SUC:83-57-42-29-82
MAC:11-56-05-34-69
Premier: PEOPLES
14-07-2022
SUC:47-59-89-84-82
MAC:61-46-65-69-88
Premier: PEOPLES
18-07-2022
SUC:11-36-56-65-55
MAC:42-21-27-08-05
Premier: PEOPLES
21-07-2022
SUC: 73-63-79-64-02
MAC: 48-19-12-26-55
Premier: PEOPLES
25-07-2022
SUC:89-26-55-20-32
MAC:22-01-33-90-83

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

Premier: FAIR CHANCE
16-06-2022
SUC:62-19-01-42-45
MAC:32-68-63-10-17
Premier: FAIR CHANCE
18-06-2022
SUC:54-09-27-74-48
MAC:08-58-60-89-40
Premier: FAIR CHANCE
23-06-2022
SUC:05-88-67-27-39
MAC:28-48-03-51-64
Premier: FAIR CHANCE
25-06-2022
SUC:53-67-13-17-24
MAC:33-55-20-39-74
Premier: FAIR CHANCE
30-06-2022
SUC:02-43-71-78-90
MAC:54-53-68-67-34
Premier: FAIR CHANCE
02-07-2022
SUC:87-15-55-90-05
MAC:08-07-88-69-49
Premier: FAIR CHANCE
07-07-2022
SUC:72-57-59-35-06
MAC:21-82-85-78-75
Premier: FAIR CHANCE
09-07-2022
SUC:77-29-86-83-38
MAC:63-36-30-85-17
Premier: FAIR CHANCE
14-07-2022
SUC:89-75-65-45-40
MAC:36-77-29-46-55
Premier: FAIR CHANCE
16-07-2022
SUC:56-06-89-28-21
MAC:38-90-82-18-23
PREMIER FAIR CHANCE
21-07-2022
SUC: 10-35-71-88-90
MAC: 44-06-50-30-04
PREMIER: FAIR CHANCE
23-07-2022
SUC: 26-42-70-71-34
MAC: 56-80-18-60-08

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

Premier: DIAMOND
16-06-2022
SUC:11-04-25-47-36
MAC:10-69-32-22-59
Premier: DIAMOND
20-06-2022
SUC:52-47-24-08-67
MAC:77-09-06-30-88
Premier: DIAMOND
23-06-2022
SUC:43-31-86-71-56
MAC:25-77-47-41-12
Premier: DIAMOND
27-06-2022
SUC:68-08-39-84-29
MAC:03-16-15-56-82
Premier: DIAMOND
30-06-2022
SUC:23-44-70-64-57
MAC:39-38-79-89-82
Premier: DIAMOND
04-07-2022
SUC:83-82-09-06-44
MAC:71-19-50-18-10
Premier: DIAMOND
07-07-2022
SUC:05-50-44-21-32
MAC:23-25-04-73-52
Premier: DIAMOND
11-07-2022
SUC:17-71-90-02-89
MAC:05-58-06-41-86
Premier: DIAMOND
14-07-2022
SUC:64-42-75-59-16
MAC:44-83-70-66-20
Premier: DIAMOND
18-07-2022
SUC:77-68-34-17-83
MAC:40-09-64-82-80
Premier: DIAMOND
21-07-2022
SUC: 84-15-07-82-38
MAC: 70-56-27-31-88
Premier: DIAMOND
25-07-2022
SUC:56-01-45-73-62
MAC:54-79-18-32-52

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

Premier: INTERNATIONAL
16-06-2022
SUC:28-60-04-66-46
MAC:72-50-68-61-89
Premier: INTERNATIONAL
20-06-2022
SUC:40-13-43-72-26
MAC:55-31-35-03-30
Premier: INTERNATIONAL
23-06-2022
SUC:33-09-62-87-37
MAC:60-31-65-70-21
Premier: INTERNATIONAL
27-06-2022
SUC:31-06-90-33-17
MAC:71-61-19-10-80
Premier: INTERNATIONAL
30-06-2022
SUC:88-65-84-30-53
MAC:68-81-17-34-89
Premier: INTERNATIONAL
04-07-2022
SUC:39-13-09-12-77
MAC:71-80-37-60-20
Premier: INTERNATIONAL
07-07-2022
SUC:16-32-81-54-24
MAC:83-66-75-33-89
Premier: INTERNATIONAL
11-07-2022
SUC:66-89-74-27-11
MAC:31-57-69-41-49
Premier: INTERNATIONAL
14-07-2022
SUC:07-46-42-03-65
MAC:06-59-29-09-37
Premier: INTERNATIONAL
18-07-2022
SUC:87-88-35-36-13
MAC:45-26-85-52-43
Premier: INTERNATIONAL
21-07-2022
SUC: 87-32-84-76-45
MAC: 56-77-05-27-42
Premier: INTERNATIONAL
25-07-2022
SUC:51-40-87-02-46
MAC:07-21-69-56-82

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GH: FORTUNE
12-05-2022
SUC:01-40-57-55-33
MAC:65-86-72-31-79
GH: FORTUNE
19-05-2022
SUC:81-20-10-75-87
MAC:60-37-86-32-26
GH: FORTUNE
26-05-2022
SUC:57-72-65-12-61
MAC:69-49-51-68-82
GH: FORTUNE
02-06-2022
SUC:84-46-51-38-64
MAC:03-58-53-07-23
GH: FORTUNE
09-06-2022
SUC:55-68-29-72-59
MAC:49-47-26-53-43
GH: FORTUNE
16-06-2022
SUC:79-16-18-15-07
MAC:54-83-03-10-48
GH: FORTUNE
23-06-2022
SUC:68-58-66-07-63
MAC:24-29-09-78-26
GH: FORTUNE
30-06-2022
SUC:03-37-10-88-82
MAC:56-33-20-34-35
GH: FORTUNE
07-07-2022
SUC:51-04-33-71-89
MAC:58-28-38-48-24
GH: FORTUNE
14-07-2022
SUC:37-41-89-43-20
MAC:07-40-02-63-80
GH-FORTUNE
21/07/2022
Win:63-05-25-14-52
Mac:07-62-23-41-58

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

Premier: BINGO
16-06-2022
SUC:82-06-09-40-74
MAC:14-02-24-48-68
Premier: BINGO
20-06-2022
SUC:51-72-40-33-78
MAC:14-16-19-80-69
Premier: BINGO
23-06-2022
SUC:15-40-23-36-81
MAC:52-17-33-87-75
Premier: BINGO
27-06-2022
SUC:21-35-66-10-02
MAC:06-05-49-74-68
Premier: BINGO
30-06-2022
SUC:53-08-71-29-52
MAC:11-26-03-39-48
Premier: BINGO
04-07-2022
SUC:82-49-25-81-09
MAC:78-15-28-80-69
Premier: BINGO
07-07-2022
SUC:53-23-15-70-19
MAC:34-66-38-73-07
Premier: BINGO
11-07-2022
SUC:01-43-75-59-54
MAC:42-18-45-78-20
Premier: BINGO
14-07-2022
SUC:37-08-16-62-17
MAC:58-71-76-27-05
Premier: BINGO
18-07-2022
SUC: 14-68-52-35-42
MAC: 70-90-16-40-49
Premier: BINGO
21-07-2022
SUC: 80-52-12-30-65
MAC: 62-56-86-28-83
Premier: BINGO
25-07-2022
SUC:38-87-45-05-23
MAC:50-60-63-10-62

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

PREVIOUS GOLDEN CHANCE RESULTS FOR FORECASTING VOGUE, MORNING DEW, WAZOBIA, SUCCESS, IGWE, FORTUNE & TANGO ON THURSDAY, 28-07-2022.

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN VOGUE
59- 78- 26- 37- 83
70- 23- 11- 89- 9
GOLDEN VOGUE
80-41-27-44-47
81-40-52-38-30
GOLDEN VOGUE
70- 20- 76- 87- 14
23- 80- 21- 77- 48
GOLDEN VOGUE
29- 10- 65- 22- 43
52- 72- 34- 3- 86
GOLDEN VOGUE
8- 85- 60- 38- 6
46- 32- 1- 67- 51
GOLDEN VOGUE
26- 11- 80- 12- 51
77- 42- 64- 43- 61
GOLDEN VOGUE
44- 66- 41- 3- 42
09- 84- 86-50-63
GOLDEN VOGUE
8- 33- 84- 4- 72
36- 64- 90- 68- 83
GOLDEN VOGUE
59- 52- 74- 80- 32
37- 21- 40- 36- 73
GOLDEN VOGUE:
42- 3- 69- 24- 48
57- 84- 80- 73- 54
GOLDEN VOGUE
9- 10- 19- 22- 58
52- 68- 42- 73- 8
GOLDEN VOGUE
57- 15- 28- 52- 16
82- 7- 22- 72- 3
GOLDEN VOGUE
70- 65- 39- 4- 32
51- 80- 58- 14- 36
GOLDEN VOGUE
75-74-28-14-24
90-66-70-40-9
GOLDEN VOGUE
38- 77- 13- 74- 19
45- 90- 2- 57- 58
GOLDEN VOGUE
43-87-38-63-54
20-65-08-49-24
GOLDEN VOGUE
35- 8- 3- 26- 71
61- 33- 68- 45- 54
GOLDEN VOGUE
7- 73- 55- 89- 38
43- 34- 84- 74- 57
GOLDEN VOGUE
72-70-84-40-18
01-41-10-42-08
GOLDEN VOGUE
6- 16- 69- 85- 63
8- 21- 41- 56- 32

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

MORNING DEW
30- 46- 40- 6- 66
01- 68- 35- 13- 45
MORNING DEW
57- 60- 67- 78- 14
46- 39- 13- 55- 85
MORNING DEW
46- 20- 27- 40- 38
11- 50- 15- 45- 9
MORNING DEW
1- 84- 57- 31- 3
10- 46- 14- 79- 35
MORNING DEW
49- 88- 70- 3- 26
80- 54- 17- 37- 68
MORNING DEW
86- 55- 76- 8- 7
2- 28- 56- 59- 11
MORNING DEW
49- 13- 50- 38- 88
65- 6- 20- 47- 71
MORNING DEW
47- 82- 80- 57- 40
69- 6- 53- 29- 28
MORNING DEW
76- 17- 61- 86- 58
10- 11- 23- 15- 67
MORNING DEW
10- 22- 33- 85- 9
70- 60- 5- 75- 34
MORNING DEW
73- 64- 15- 28- 65
43- 20- 48- 36- 35
MORNING DEW
29- 75- 10- 27- 25
12- 85- 88- 77- 23
MORNING DEW
9- 21- 33- 43- 20
65- 72- 19- 24- 7
MORNING DEW
79- 78- 70- 69- 41
26- 14- 53- 4- 46
MORNING DEW
34- 71- 69- 76- 62
64- 5- 27- 13- 89
MORNING DEW
74- 35- 59- 71- 85
29- 48- 55- 61- 54
MORNING DEW
15- 86- 85- 39- 47
34- 23- 21- 88- 40
MORNING DEW
23- 80- 29- 66- 38
15- 6- 88- 18- 50
MORNING DEW
68- 10- 36- 65- 90
8- 73- 82- 30- 47
MORNING DEW
81- 13- 47- 26- 19
83- 24- 22- 21- 87

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN WAZOBIA
64- 79- 20- 57- 66
6- 23- 77- 7- 13
GOLDEN WAZOBIA
36- 37- 82- 28- 32
01- 8- 79- 65- 48
GOLDEN WAZOBIA
41- 33- 87- 29- 79
71- 22- 66- 88- 32
GOLDEN WAZOBIA
18- 71- 74- 38- 36
68- 43- 44- 48- 81
GOLDEN WAZOBIA
4- 58- 67- 42- 29
5- 17- 89- 85- 47
GOLDEN WAZOBIA
76- 43- 44- 88- 33
78- 61- 18- 77- 58
GOLDEN WAZOBIA
13- 34- 63- 80- 72
4- 52- 22- 76- 6
GOLDEN WAZOBIA
89- 65- 60- 31- 19
54- 58- 88- 32- 14
GOLDEN WAZOBIA
11- 34- 81- 38- 78
56- 53- 82- 17- 46
GOLDEN WAZOBIA
38- 31- 48- 78- 52
56- 61- 8- 73- 80
GOLDEN WAZOBIA
25- 39- 2- 4- 38
63- 30- 8- 20- 33
GOLDEN WAZOBIA
32- 65- 44- 88- 28
16- 60- 23- 7- 52
GOLDEN WAZOBIA
13- 25- 72- 39- 40
31- 59- 74- 49- 19
GOLDEN WAZOBIA
51- 61- 21- 44- 7
5- 73- 37- 30- 81
GOLDEN WAZOBIA
75- 89- 10- 87- 30
37- 65- 5- 68- 1
GOLDEN WAZOBIA
75- 70- 54- 71- 33
56- 8- 69- 76- 21
GOLDEN WAZOBIA
66- 77- 68- 83- 11
75- 76- 59- 63- 25
GOLDEN WAZOBIA
40- 63- 26- 38- 27
11- 90- 47- 43- 66
GOLDEN WAZOBIA
35- 19- 85- 53- 44
1- 8- 14- 37- 28
GOLDEN WAZOBIA
8- 31- 20- 63- 32
9- 86- 34- 61- 42

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN SUCCESS
43- 33- 81-53- 77
11- 04- 07- 37- 06
GOLDEN SUCCESS
42- 86- 70- 48- 7
62- 12- 65- 87- 72
GOLDEN SUCCESS
90- 11- 61- 32- 43
84- 34- 4- 3- 16
GOLDEN SUCCESS
38- 4- 19- 54- 30
66- 53- 90- 75- 52
GOLDEN SUCCESS
31- 81- 82- 39- 72
65- 33- 86- 89- 42
GOLDEN SUCCESS
68- 4- 53- 27- 66
25- 18- 1- 20- 65
GOLDEN SUCCESS
10- 52- 39- 36- 46
22- 64- 37- 53- 26
GOLDEN SUCCESS
41- 37- 27- 1- 68
65- 14- 54- 88- 86
GOLDEN SUCCESS
30- 76- 6- 88- 51
60- 77- 17- 46- 78
GOLDEN SUCCESS
46- 79- 16- 26- 21
11- 44- 2- 55- 40
GOLDEN SUCCESS
80- 32- 4- 20- 12
24- 41- 58- 89- 1
GOLDEN SUCCESS
60- 44- 37- 75- 10
4- 13- 80- 71- 63
GOLDEN SUCCESS
22- 29- 20- 11- 73
59- 14- 4- 86- 84
GOLDEN SUCCESS
65-63-78-28-27
37-72-47-09-21
GOLDEN SUCCESS
84- 22- 60- 75- 40
5- 36- 80- 59- 50
GOLDEN SUCCESS
13- 89- 72- 1- 3
41- 35- 24- 87- 22
GOLDEN SUCCESS
30- 3- 83- 32- 9
85- 34- 75- 81- 58
GOLDEN SUCCESS
86- 85- 87- 84- 70
66- 50- 56- 54- 38
GOLDEN SUCCESS
68- 56- 2- 28- 46
44- 17- 42- 4- 88

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN IGWE
51- 16- 20- 63- 41
64- 59- 37- 43- 56
GOLDEN IGWE
76- 28- 89- 26- 40
61- 51- 50- 12- 15
GOLDEN IGWE
57- 13- 53- 23- 77
81- 50- 60- 65- 90
GOLDEN IGWE
61-08-73-04-09
21-51-33-72-71
GOLDEN IGWE
13- 68- 27- 81- 74
11- 77- 12- 29- 66
GOLDEN IGWE
37-25-40-88-70
23-78-42-13-67
GOLDEN IGWE
87- 90- 86- 58- 39
48- 83- 65- 53- 64
GOLDEN IGWE
1- 33- 74- 84- 20
21- 51- 56- 24- 48
GOLDEN IGWE
74- 71- 13- 90- 82
27- 75- 83- 66- 30
GOLDEN IGWE
35- 89- 46- 56- 45
81- 70- 73- 38- 33
GOLDEN IGWE
78- 37- 63- 25- 85
68- 82- 4- 43- 76
GOLDEN IGWE
63- 39- 42- 62- 17
55- 41- 71- 29- 10
GOLDEN IGWE
86- 41- 8- 60- 87
53- 33- 24- 27- 36
GOLDEN IGWE
18- 10- 46- 14- 25
3- 20- 19- 74- 32
GOLDEN IGWE
2-32-55-16-79
40-81-82-49-73
GOLDEN IGWE
48-31-19-20-18
38-47-14-39-28
GOLDEN IGWE
89- 53- 14- 63- 6
33- 38- 52- 73- 12
GOLDEN IGWE
76-18-84-44-19
58-28-73-23 52
GOLDEN IGWE
48- 69- 71- 40- 47
10- 60- 89- 54- 36
GOLDEN IGWE
10-64-59-61-44
36-89-78-5-82
GOLDEN IGWE
54- 41- 59- 24- 90
3- 55- 71- 51- 44
GOLDEN IGWE
40- 83- 87- 39- 46
69- 63- 35- 73- 12
GOLDEN IGWE
46-54-86-47-56
48-31-04-88-73
GOLDEN IGWE
44- 70- 13- 72- 81
50- 4- 71- 20- 12
GOLDEN IGWE
18- 33- 79- 6- 52
19- 60- 80- 83- 51

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

FORTUNE
87-23-05-69-72
43-24-88-26-12
FORTUNE
80-61-73-16-75
41-24-11-01-82
FORTUNE
35-52-44-37-65
88-05-62-72-31
GH: FORTUNE
89-46-11-49-17
35-69-24-02-68
GH: FORTUNE
78-89-30-34-79
08-73-67-47-04
FORTUNE
36-18-68-83-73
39-56-52-23-63
FORTUNE
62-21-63-73-82
15-54-43-10-87
GH-FORTUNE
14-87-67-40-58
33-31-86-81-23
FORTUNE
42-65-16-87-38
04-81-08-35-09
GH-FORTUNE
40-46-22-19-78
31-24-56-73-69
GH-FORTUNE
01-40-57-55-33
65-86-72-31-79
FORTUNE
81-20-10-75-87
60-37-86-32-26
GH-FORTUNE
57-72-65-12-61
69-49-51-68-82
GH: FORTUNE
84-46-51-38-64
03-58-53-07-23
GH: FORTUNE
55-68-29-72-59
49-47-26-53-43
GH-FORTUNE
79-16-18-15-07
54-83-03-10-48
GH-FORTUNE
68-58-66-07-63
24-29-09-78-26
GH: FORTUNE
03-37-10-88-82
56-33-20-34-35
GHANA: FORTUNE
51-04-33-71-89
58-28-38-48-24
GH: FORTUNE
37-41-89-43-20
07-40-02-63-80
GH-FORTUNE
63-05-25-14-52
07-62-23-41-58

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN TANGO
19- 50- 41- 64- 73
36- 54- 68- 59- 49
GOLDEN TANGO
72- 76- 24- 1- 25
17- 15- 70- 56- 37
GOLDEN TANGO
41- 66- 78- 13- 23
52- 40- 16- 6- 84
GOLDEN TANGO
65- 55- 77- 58- 32
27- 82- 42- 59- 13
GOLDEN TANGO
31- 3- 65- 42- 5
63- 70- 14- 51- 7
GOLDEN TANGO
80- 63- 50- 6- 37
65- 1- 59- 78- 76
GOLDEN TANGO
78- 52- 51- 31- 76
46- 28- 58- 73- 70
GOLDEN TANGO
88- 32- 18- 22- 7
46- 84- 42- 5- 73
GOLDEN TANGO
12- 85- 41- 13- 42
59- 4- 86- 65- 68
GOLDEN TANGO
36- 57- 41- 47- 30
40- 46- 89- 85- 3
GOLDEN TANGO
83- 39- 34- 74- 36
75- 81- 53- 13- 68
GOLDEN TANGO
41- 37- 26- 50- 22
23- 54- 73- 7- 2
GOLDEN TANGO
7- 32- 81- 51- 39
82- 33- 18- 64- 29
GOLDEN TANGO
73- 1- 8- 67- 68
85- 25- 59- 61- 17
GOLDEN TANGO
70- 87- 17- 21- 89
27- 3- 22- 16- 45
GOLDEN TANGO
8- 13- 38- 56- 49
22- 7- 23- 90- 79
GOLDEN TANGO
33- 17- 60- 68- 27
24- 64- 25- 8- 12
GOLDEN TANGO
34- 29- 79- 1- 52
77- 67- 89- 88- 86
GOLDEN TANGO
13- 73- 40- 9- 48
1- 57- 29- 67- 44

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng