ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʟᴜᴄᴋʏ ɢ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ TUESDAY 18/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʟᴜᴄᴋʏ ɢ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ TUESDAY 18/10/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 48- 58- 67- 35
26- 25- 44- 23- 37
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ  ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
62- 03- 21- 02- 09
37- 47- 45- 18- 15
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
47- 57- 76- 64- 82
73- 07- 77- 71- 13
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
51- 53- 28- 74- 08
52- 42- 14- 65- 41
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
20- 09- 51- 05- 60
48- 23- 08- 15- 39
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
45- 24- 18- 77- 53
64- 88- 79- 10- 32
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
04- 73- 25- 07- 76
62- 49- 44- 60- 08
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
05- 79- 31- 56- 77
66- 22- 06- 78- 09
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
59- 69- 09- 25- 86
49- 76- 02- 04- 12
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
41- 62- 02- 13- 20
79- 57- 84- 88- 10
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
70- 83- 57- 76-42
48- 05- 06- 18-75
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
21-04-34-26-64
11-24-18-56-83
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
82- 11- 76- 32- 44
10- 67- 49- 73- 14
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
34- 5- 48- 82- 64
25- 10- 9- 16- 87
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 35- 73- 81- 43
59- 15- 14- 29- 11
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
34-53-31-50-81
72-80-25-73-41
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 22- 39- 11- 67
25- 52- 16- 51- 65
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
22-04-70-16-39
37-43-48-71-51
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
16- 44- 34- 18- 26
28- 77- 85- 76- 46
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69-52-4-67-37
13-11-9-40-08
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49- 20- 68- 86- 23
70- 15- 45- 56- 33
https://bit.ly/3CH77Ga

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
31- 35- 83- 23- 47
68- 53- 42- 26- 88
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
33- 60- 52- 77- 87
58- 56- 39- 44- 78
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
86- 52- 68- 4- 74
28- 56- 10- 7- 81
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
87- 35- 60- 62- 45
85- 38- 83- 39- 69
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
9- 90- 50- 3- 71
26- 37- 22- 18- 13
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
89-28-45-31-51
69-38-29-11-60
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
65- 63- 32- 85- 45
57- 21- 26- 89- 56
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
13- 10- 82- 87- 44
28- 67- 40- 6- 15
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
17- 8- 72- 11- 44
79- 82- 25- 18- 84
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
48- 76- 31- 73- 90
43- 28- 07- 09- 01
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
75- 23- 57- 50- 03
54- 79- 12- 66- 68
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
52- 10- 24- 01- 59
87- 75- 66- 47- 39
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
80-33-23-12-68
48-38-31-69-51
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
70-86-35-77-90
57-75-37-16-38
https://bit.ly/3CH77Ga

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
34- 1- 12- 10- 18
5- 32- 75- 57- 39
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
67- 58- 42- 53- 47
81- 66- 41- 86- 65
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
09-58-41-10-35
63-25-17-60-78
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
53- 34- 27- 35- 54
33- 66- 68- 79- 86
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
28-14-65-33-35
16-63-66-20-87
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
66- 75- 37- 7- 38
50- 90- 10- 42- 84
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
40-48-44-41-81
37-43-67-47-14
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
64- 73- 69- 33- 86
01- 29- 59- 75- 49
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
64- 19- 58- 68- 51
76- 26- 47- 65- 82
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
76- 36- 18- 03- 79
10- 04- 86- 52- 02
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
16- 25- 50- 82- 38
69- 08- 29- 78- 62
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
20-53-02-28-18
49-36-84-17-30
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
39-42-51-41-24
12-82-17-70-15
https://bit.ly/3CH77Ga

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
61- 42- 13- 58- 14
63- 73- 51- 69- 85
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
59- 23- 37- 40- 50
46- 20- 47- 26- 14
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
25-11-12-18-33
17-23-52-58-06
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
18- 67- 77- 50- 44
26- 35- 62- 13- 51
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
03-89-66-74-56
87-49-13-5-43
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
83- 14- 25- 13- 29
72- 42- 49- 75- 59
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
87-29-72-18-33
85-80-58-23-40
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
63- 33- 60- 67- 28
24- 17- 74- 73- 27
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
34- 90- 79- 33- 07
13- 69- 19- 06- 12
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
79- 74- 08- 34- 18
73- 12- 07- 87- 49
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
14- 63- 08- 21- 05
86- 72- 18- 47- 33
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
24- 61- 77- 84- 42
25- 64- 2- 72- 73
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
48-71-85-32-14
80-42-63-47-64
https://bit.ly/3CH77Ga

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
45-02-55-19-3
7-59-42-54-56
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
27-12-52-15-44
78-31-87-43-79
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
54- 03- 60- 46-49
74- 23- 63- 82- 64
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
09- 23- 22- 06- 68
28- 21- 08- 45- 48
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
88- 11- 81- 45- 77
14- 84- 55- 73- 24
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
74- 06- 22- 88- 79
44- 81- 70- 72- 18
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
77- 53- 08- 17- 16
04- 52- 66- 10- 82
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
74- 35- 57- 82- 46
44- 43- 34- 40- 10
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
24- 34- 57- 74- 12
46- 21- 55- 62- 75
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
84- 75- 69- 20- 82
30- 55- 51- 15- 16
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
71- 41- 17- 22- 64
40- 74- 66- 02- 20
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
30-42-73-36-61
22-24-62- 38-66
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
37-24-76-57-85
72-83-55-64-07
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
68-46-42-21-82
64-18-79-89-09
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
87-04-81-11-67
33-80-42-66-08
https://bit.ly/3CH77Ga

ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
83-32-14-28-76
08-02-30-36-29
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
82 -78-29-49-50
40-59-55-66-64
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
80-51-14-57-55
04-31-66-19-87
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
08-15-41-67-11
06-79-26-72-53
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
63-36-78-34-67
28-04-87-50-89
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
12-50- 89-07-72
49-52-85-90-70
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
80-58-88-83-02
19-86-14-24-61
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
73-03-12-66-62
25-74-50-04-61
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
82-86-39-37-44
40-25-59-87-20
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
56-79-30-77-11
17-53-46-39-88
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ ɢ
74-90-65-27-22
64-88-70-56-80
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʟᴜᴄᴋʏ ɢ
38-44-60-82-29
56-15-71-50-31
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ ɢ
24-28-23-10-58
22-20-57-35-86
https://bit.ly/3CH77Ga

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
25- 26- 53- 43- 24
39- 82- 59- 73- 64
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
18- 53- 6- 45- 50
42- 25- 34- 76- 72
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
40- 12- 87- 15- 11
16- 2- 49- 47- 7
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
67- 47- 65- 50- 70
77- 14- 29- 85- 6
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
77-31-29-45-81
48-11-58-57-47
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
57- 16- 47- 34- 2
5- 3- 44- 86- 88
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
41- 53- 49- 73- 16
70- 27- 20- 87- 78
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
55- 31- 37- 32- 89
59- 84- 54- 78- 23
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
45- 02- 73- 68- 21
46- 88- 59- 34- 48
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
80- 05- 04- 32- 25
14- 36- 68- 10- 29
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
84- 54- 48- 15- 09
89- 63- 29- 42- 69
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
75-78-58-50-35
79-40-13-59-39
https://bit.ly/3CH77Ga
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
11-02-48-68-73
66-82-31-30-50
https://bit.ly/3CH77Ga

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ ᵒʳ ᵛⁱˢⁱᵗ https://ancientcodes.369.com.ng


★彡 ᵖᵃˢᵗ ᵍᵒˡᵈᵉⁿ ᶜʰᵃⁿᶜᵉ & ˡᵘᶜᵏʸ ᵍ ʳᵉᶜᵒʳᵈˢ ᵗᵒ ᶠᵒʳᵉᶜᵃˢᵗ ᵒⁿ ᵗᵘᵉˢᵈᵃʸ, 11/10/2022 彡★

★彡 ᵖᵃˢᵗ ᵍᵒˡᵈᵉⁿ ᶜʰᵃⁿᶜᵉ & ˡᵘᶜᵏʸ ᵍ ʳᵉᶜᵒʳᵈˢ ᵗᵒ ᶠᵒʳᵉᶜᵃˢᵗ ᵒⁿ ᵗᵘᵉˢᵈᵃʸ, 11/10/2022. 彡★

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 48- 58- 67- 35
26- 25- 44- 23- 37
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
62- 03- 21- 02- 09
37- 47- 45- 18- 15
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
47- 57- 76- 64- 82
73- 07- 77- 71- 13
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
51- 53- 28- 74- 08
52- 42- 14- 65- 41
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
20- 09- 51- 05- 60
48- 23- 08- 15- 39
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
45- 24- 18- 77- 53
64- 88- 79- 10- 32
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
04- 73- 25- 07- 76
62- 49- 44- 60- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
05- 79- 31- 56- 77
66- 22- 06- 78- 09
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
59- 69- 09- 25- 86
49- 76- 02- 04- 12
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴠᴏɢᴜᴇ
41- 62- 02- 13- 20
79- 57- 84- 88- 10
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
70- 83- 57- 76-42
48- 05- 06- 18-75
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
21-04-34-26-64
11-24-18-56-83
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
82- 11- 76- 32- 44
10- 67- 49- 73- 14
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
34- 5- 48- 82- 64
25- 10- 9- 16- 87

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
31- 35- 83- 23- 47
68- 53- 42- 26- 88
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
33- 60- 52- 77- 87
58- 56- 39- 44- 78
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
86- 52- 68- 4- 74
28- 56- 10- 7- 81
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
87- 35- 60- 62- 45
85- 38- 83- 39- 69
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
9- 90- 50- 3- 71
26- 37- 22- 18- 13
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
89-28-45-31-51
69-38-29-11-60
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
65- 63- 32- 85- 45
57- 21- 26- 89- 56
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
13- 10- 82- 87- 44
28- 67- 40- 6- 15
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
17- 8- 72- 11- 44
79- 82- 25- 18- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
48- 76- 31- 73- 90
43- 28- 07- 09- 01
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
75- 23- 57- 50- 03
54- 79- 12- 66- 68
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
52- 10- 24- 01- 59
87- 75- 66- 47- 39
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴊᴀᴍʙᴏʀᴇᴇ
80-33-23-12-68
48-38-31-69-51

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
34- 1- 12- 10- 18
5- 32- 75- 57- 39
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
67- 58- 42- 53- 47
81- 66- 41- 86- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
09-58-41-10-35
63-25-17-60-78
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
53- 34- 27- 35- 54
33- 66- 68- 79- 86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
28-14-65-33-35
16-63-66-20-87
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
66- 75- 37- 7- 38
50- 90- 10- 42- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
40-48-44-41-81
37-43-67-47-14
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
64- 73- 69- 33- 86
01- 29- 59- 75- 49
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
64- 19- 58- 68- 51
76- 26- 47- 65- 82
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
76- 36- 18- 03- 79
10- 04- 86- 52- 02
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
16- 25- 50- 82- 38
69- 08- 29- 78- 62
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴇᴅᴇᴍᴘᴛɪᴏɴ
20-53-02-28-18
49-36-84-17-30

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
61- 42- 13- 58- 14
63- 73- 51- 69- 85
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
59- 23- 37- 40- 50
46- 20- 47- 26- 14
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
25-11-12-18-33
17-23-52-58-06
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
18- 67- 77- 50- 44
26- 35- 62- 13- 51
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
03-89-66-74-56
87-49-13-5-43
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
83- 14- 25- 13- 29
72- 42- 49- 75- 59
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
87-29-72-18-33
85-80-58-23-40
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
63- 33- 60- 67- 28
24- 17- 74- 73- 27
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
34- 90- 79- 33- 07
13- 69- 19- 06- 12
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
79- 74- 08- 34- 18
73- 12- 07- 87- 49
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
14- 63- 08- 21- 05
86- 72- 18- 47- 33
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀʏ
24- 61- 77- 84- 42
25- 64- 2- 72- 73

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
45-02-55-19-3
7-59-42-54-56
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
27-12-52-15-44
78-31-87-43-79
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
54- 03- 60- 46-49
74- 23- 63- 82- 64
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
09- 23- 22- 06- 68
28- 21- 08- 45- 48
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
88- 11- 81- 45- 77
14- 84- 55- 73- 24
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
74- 06- 22- 88- 79
44- 81- 70- 72- 18
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
77- 53- 08- 17- 16
04- 52- 66- 10- 82
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
74- 35- 57- 82- 46
44- 43- 34- 40- 10
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
24- 34- 57- 74- 12
46- 21- 55- 62- 75
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
84- 75- 69- 20- 82
30- 55- 51- 15- 16
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
71- 41- 17- 22- 64
40- 74- 66- 02- 20
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
30-42-73-36-61
22-24-62- 38-66
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
37-24-76-57-85
72-83-55-64-07

https://chat.whatsapp.com/H2ejNxOjmkS5Ac7jkAN8gm

ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
83-32-14-28-76
08-02-30-36-29
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
82 -78-29-49-50
40-59-55-66-64
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
80-51-14-57-55
04-31-66-19-87
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
08-15-41-67-11
06-79-26-72-53
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
63-36-78-34-67
28-04-87-50-89
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
12-50- 89-07-72
49-52-85-90-70
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
80-58-88-83-02
19-86-14-24-61
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
73-03-12-66-62
25-74-50-04-61
ɢʜ-ʟᴜᴄᴋʏ
82-86-39-37-44
40-25-59-87-20
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ
56-79-30-77-11
17-53-46-39-88
ɢʜ: ʟᴜᴄᴋʏ ɢ

74-90-65-27-22
64-88-70-56-80
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʟᴜᴄᴋʏ ɢ
38-44-60-82-29
56-15-71-50-31

https://chat.whatsapp.com/H2ejNxOjmkS5Ac7jkAN8gm

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
25- 26- 53- 43- 24
39- 82- 59- 73- 64
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
18- 53- 6- 45- 50
42- 25- 34- 76- 72
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
40- 12- 87- 15- 11
16- 2- 49- 47- 7
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
67- 47- 65- 50- 70
77- 14- 29- 85- 6
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
77-31-29-45-81
48-11-58-57-47
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
57- 16- 47- 34- 2
5- 3- 44- 86- 88
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
41- 53- 49- 73- 16
70- 27- 20- 87- 78
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
55- 31- 37- 32- 89
59- 84- 54- 78- 23
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
45- 02- 73- 68- 21
46- 88- 59- 34- 48
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
80- 05- 04- 32- 25
14- 36- 68- 10- 29
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
84- 54- 48- 15- 09
89- 63- 29- 42- 69
ɢᴏᴅᴇɴ ᴅᴇsᴛɪɴʏ
75-78-58-50-35
79-40-13-59-39

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE VOGUE, JAMBOREE, REDEMPTION, VICTORY, LUCKY G, NEWDAWN & DESTINY ON TUESDAY 06/09/2022

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE VOGUE, JAMBOREE, REDEMPTION, VICTORY, LUCKY G, NEWDAWN & DESTINY ON TUESDAY 06/09/2022

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN VOGUE
19- 54- 67- 36- 4
68- 6- 84- 5- 14
GOLDEN VOGUE
2- 23- 47- 15- 35
60- 70- 49- 89- 32
GOLDEN VOGUE
71- 63- 1- 31- 84
2- 13- 24- 68- 18
GOLDEN VOGUE
17- 83- 44- 52- 64
72- 37- 49- 67- 32
GOLDEN VOGUE
34- 26- 48- 10- 73
59- 66- 20- 41- 54
GOLDEN VOGUE
4- 3- 63- 30- 74
81- 48- 37- 21- 28
GOLDEN VOGUE
51- 19- 14- 6- 2
89- 50- 49- 68- 31
GOLDEN VOGUE
54- 82- 61- 50- 23
36- 81- 21- 73- 42
GOLDEN VOGUE
11-24-09-51-34
56-78-42-22-05
GOLDEN VOGUE
88-38-14-29-36
13-62-70-69-80
GOLDEN VOGUE
25- 13- 82- 75- 58
42- 37- 88- 40- 71
GOLDEN VOGUE
77- 41- 39- 67- 7
17- 45- 10- 75- 29
GOLDEN VOGUE
48- 56- 87- 61- 58
71- 36- 13- 35- 28
GOLDEN VOGUE
40- 44- 54- 24- 3
41- 20- 69- 14- 17
GOLDEN VOGUE
27-08-82-74-73
05-54-77-53-50
GOLDEN VOGUE
26-80-31-78-23
8-44-15-47-90
GOLDEN VOGUE
77-11-79-87-35
80-22-31-53-32
GOLDEN VOGUE
37- 6- 42- 47- 57
88- 87- 34- 18- 16
GOLDEN VOGUE
54- 38- 9- 32- 18
34- 86- 74- 79- 76
GOLDEN VOGUE
55- 81- 38- 25- 10
79- 75- 23- 65- 30
GOLDEN VOGUE
59- 61- 56- 12- 52
23- 33- 76- 89- 40
GOLDEN VOGUE
85- 53- 65- 19- 15
73- 11- 75- 10- 42
GOLDEN VOGUE
19- 48- 67- 86- 16
5- 8- 59- 46- 52
GOLDEN VOGUE:
74- 24- 5- 37- 27
26- 42- 20- 46- 70
GOLDEN VOGUE
6- 71- 3- 14- 78
60- 64- 8- 67- 82
GOLDEN VOGUE
20-02-88-22-47
87-55-46-19-04
GOLDEN VOGUE
14- 23- 56- 7- 46
16- 29- 70- 47- 71
GOLDEN VOGUE
25- 71- 85- 22- 66
53- 46- 21- 81- 63
GOLDEN VOGUE
17-09-83-67-85
24-39-52-19-27
GOLDEN VOGUE
87-12-41-04-71
35-16-33-22-52
GOLDEN VOGUE
79-53-68-86-09
43-22-29-14-88
GOLDEN VOGUE
40- 20- 28- 67- 34
13- 27- 43- 18- 52
GOLDEN VOGUE
19- 58- 3- 62- 43
7- 84- 15- 27- 81
GOLDEN VOGUE
5- 74- 45- 77- 44
43- 27- 26- 71-82
GOLDEN VOGUE
86-30-35-55-51
81-52-57-75-72
GOLDEN VOGUE
25- 32- 79- 36- 78
38- 60- 29- 27- 73
GOLDEN VOGUE
82- 12- 72- 40- 85
74- 5- 67- 78- 65
GOLDEN VOGUE
59- 76- 22- 35- 56
88- 26- 12- 72- 83

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

JAMBOREE
61- 10- 35- 63- 27
40- 86- 50- 41- 1
JAMBOREE
28- 43- 16- 27- 15
38- 42- 7- 90- 34
JAMBOREE
36- 74- 19- 84- 68
46- 54- 83- 35- 29
JAMBOREE
64- 69- 52- 70- 80
68- 33- 1- 38- 12
JAMBOREE
90- 47- 42- 9- 17
27- 59- 5- 02- 6
JAMBOREE
74- 30- 20- 76- 14
38- 84- 62- 80- 09
JAMBOREE
33- 48- 58- 65- 88
39- 71- 46- 63- 78
JAMBOREE
44- 60- 26- 76- 87
39- 55- 59- 25- 6
JAMBOREE
42- 68- 84- 32- 18
40- 62- 28- 50- 19
JAMBOREE
35- 17- 6- 68- 66
39- 15- 73- 3- 32
JAMBOREE
73- 65- 6- 58- 32
22- 33- 11- 4- 24
JAMBOREE
45- 26- 75- 15- 17
50- 83- 86- 24- 62
JAMBOREE
79- 23- 62- 54- 5
32- 35- 11- 26- 40
GOLDEN JAMBOREE
28- 81- 68- 44- 46
25- 60- 18- 7- 67
GOLDEN JAMBOREE
32- 80- 38- 63- 2
4- 65- 40- 35- 72
GOLDEN JAMBOREE
35- 89- 47- 32- 62
22- 51- 30- 88- 37
GOLDEN JAMBOREE
31- 35- 83- 23- 47
68- 53- 42- 26- 88
GOLDEN JAMBOREE
33- 60- 52- 77- 87
58- 56- 39- 44- 78
GOLDEN JAMBOREE
86- 52- 68- 4- 74
28- 56- 10- 7- 81
GOLDEN JAMBOREE
87- 35- 60- 62- 45
85- 38- 83- 39- 69
GOLDEN JAMBOREE
9- 90- 50- 3- 71
26- 37- 22- 18- 13
GOLDEN JAMBOREE
89-28-45-31-51
69-38-29-11-60
GOLDEN JAMBOREE
65- 63- 32- 85- 45
57- 21- 26- 89- 56
GOLDEN JAMBOREE
13- 10- 82- 87- 44
28- 67- 40- 6- 15

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

REDEMPTION
7- 87- 79- 11- 8
21- 44- 40- 22-85
REDEMPTION
20- 18- 72- 51- 85
19- 56- 33- 4- 50
REDEMPTION
75-87-82-85-20
27-26-74-33-90
REDEMPTION
79- 52- 72- 61- 86
81- 59- 18- 58- 5
REDEMPTION:
5- 84- 47- 87- 76
75- 33- 30- 6- 12
REDEMPTION
74- 6- 70- 16- 56
3- 59- 32- 42- 52
REDEMPTION
59- 31- 3- 41- 82
5- 30- 60- 76- 79
REDEMPTION
76- 43- 41- 10- 87
56- 77- 8- 73- 83
REDEMPTION
76- 19- 54- 59- 35
37- 1- 47- 77- 62
REDEMPTION
37- 10- 34- 15- 41
12- 80- 28- 62- 89
REDEMPTION
70- 40- 35- 44- 50
16- 82- 89- 30- 72
REDEMPTION
76- 24- 10- 71- 12
54- 45- 62- 63- 82
REDEMPTION
51- 11- 44- 19- 64
23- 85- 55- 18- 74
GOLDEN REDEMPTION
46- 23- 64- 32- 21
76- 42- 79- 70- 26
GOLDEN REDEMPTION
84- 51- 72- 82- 88
18- 58- 83- 68- 66
GOLDEN REDEMPTION
40- 3- 46- 73- 31
39- 62- 54- 27- 38
GOLDEN REDEMPTION
34- 1- 12- 10- 18
5- 32- 75- 57- 39
GOLDEN REDEMPTION
67- 58- 42- 53- 47
81- 66- 41- 86- 65
GOLDEN REDEMPTION
09-58-41-10-35
63-25-17-60-78
GOLDEN REDEMPTION
53- 34- 27- 35- 54
33- 66- 68- 79- 86
GOLDEN REDEMPTION
28-14-65-33-35
16-63-66-20-87
GOLDEN REDEMPTION
66- 75- 37- 7- 38
50- 90- 10- 42- 84
GOLDEN REDEMPTION
40-48-44-41-81
37-43-67-47-14

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN VICTORY
72- 56- 78- 89- 68
36- 64- 79- 30- 63
GOLDEN VICTORY
48- 87- 20- 14- 85
40-13-55-30-46
GOLDEN VICTORY
87- 23- 56- 3- 33
44- 80- 19- 13- 47
GOLDEN VICTORY
74- 4- 12- 57- 32
81- 58- 76- 23- 82
GOLDEN VICTORY
43- 59- 42- 7- 19
51- 30- 57- 77- 48
GOLDEN VICTORY
31- 49- 19- 87- 60
46- 21- 78- 90- 64
GOLDEN VICTORY: 
67- 23- 8- 9- 37
48- 12- 16- 19- 88
GOLDEN VICTOR
31- 22- 50- 78- 65
15- 57- 58- 3- 25
GOLDEN VICTORY
63- 21- 82- 83- 1
75- 64- 33- 24- 34
GOLDEN VICTORY
26- 80- 59- 16- 75
62- 70- 74- 57- 28
GOLDEN VICTORY
17- 56- 86- 5- 40
3- 4- 42- 80- 9
GOLDEN VICTORY
14- 78- 62- 31- 36
70- 4- 88- 50- 12
GOLDEN VICTORY
7- 81- 51- 38- 90
9- 86- 77- 36- 57
GOLDEN VICTORY
48- 11- 76- 38- 33
12- 55- 84- 54- 59
GOLDEN VICTORY
14- 10- 79- 28- 34
19- 66- 18- 31- 86
GOLDEN VICTORY
8- 68- 31- 73- 14
43- 23- 69- 34- 16
GOLDEN VICTORY
60- 89- 22- 58- 75
20- 49- 80- 18- 15
GOLDEN VICTORY
65- 16- 3- 83- 20
72- 64- 32- 58- 23
GOLDEN VICTORY
61- 42- 13- 58- 14
63- 73- 51- 69- 85
GOLDEN VICTORY
59- 23- 37- 40- 50
46- 20- 47- 26- 14
GOLDEN VICTORY
25-11-12-18-33
17-23-52-58-06
GOLDEN VICTORY
18- 67- 77- 50- 44
26- 35- 62- 13- 51
GOLDEN VICTORY
03-89-66-74-56
87-49-13-5-43
GOLDEN VICTORY
83- 14- 25- 13- 29
72- 42- 49- 75- 59
GOLDEN VICTORY
87-29-72-18-33
85-80-58-23-40

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

NEWDAWN
86- 16- 51- 20- 47
76- 42- 48- 34- 43
NEWDAWN
65- 79- 88- 72- 31
62- 84- 16- 47- 24
NEWDAWN
69-89-46-82-16
70-39-13-80-27
NEWDAWN
26- 52- 37- 55- 5
51- 7- 31- 71- 41
NEWDAWN
47- 18- 67- 56-65
6- 10- 66- 55- 42
GOLDEN NEWDAWN
69- 67- 22- 90- 58
37- 62- 52- 56- 13
GOLDEN NEWDAWN
26- 90- 19- 71- 82
7- 10- 28- 88- 38
GOLDEN NEWDAWN
67- 22- 65- 35- 51
20- 44- 62- 6- 11
GOLDEN NEWDAWN
26- 30- 36- 40- 45
29- 44- 64- 8- 22
GOLDEN NEWDAWN
76- 73- 17- 11- 32
89- 54- 23- 50- 43
GOLDEN NEWDAWN
5- 11- 67- 65- 3
83- 88- 45- 33- 43
GOLDEN NEWDAWN
37- 43- 73- 24- 16
74- 64- 61- 30- 90
GOLDEN NEWDAWN
19- 38- 16- 33- 32
21- 86- 45- 25- 44
GOLDEN NEWDAWN
34- 80- 83- 2- 9
4- 10- 11- 28- 48
GOLDEN NEWDAWN
12- 43- 9- 67- 84
20- 71- 60- 41- 50
GOLDEN NEWDAWN
13- 55- 64- 42- 25
50- 51- 35- 53- 6
GOLDEN NEWDAWN
26- 49- 85- 68- 53
20- 44- 50- 7- 14
GOLDEN NEWDAWN
1- 2- 43- 21- 15
86- 11- 73- 88- 56
GOLDEN NEWDAWN
62-25-18-58-53
66-82-10-76-79
GOLDEN NEWDAWN
12- 63- 52- 14- 90
10- 66- 46- 71- 51
GOLDEN NEWDAWN
24- 69- 48- 43- 44
49- 83- 19- 70- 61
GOLDEN NEWDAWN
67- 33- 23- 27- 53
34- 13- 71- 24- 47
GOLDEN NEW DAWN
15-37-82-90-26
80-22-58-7-10
GOLDEN NEWDAWN
26- 19- 61- 88- 20
32- 49- 76- 87- 22
GOLDEN NEWDAWN
89- 9- 69- 71- 27
30- 51- 34- 74- 41
GOLDEN NEWDAWN
64- 16- 62- 22- 19
69- 70- 28- 36- 10
GOLDEN NEWDAWN
10-69-34-23-11
27-75-85-43-89
GOLDEN NEWDAWN
65-02-10-38-83
46-81-07-34-04
GOLDEN NEWDAWN
12- 68- 90- 75- 6
45- 63- 13- 14- 3
GOLDEN NEWDAWN
45-02-55-19-3
7-59-42-54-56
GOLDEN NEW DAWN
27-12-52-15-44
78-31-87-43-79
GOLDEN NEWDAWN
54- 03- 60- 46-49
74- 23- 63- 82- 64

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GH: LUCKY
28-25-86-61-59
09-42-80-47-73
LUCKY
46-40-01-19-38
33-44-27-26-08
LUCKY
71-69-54-55-04
60-46-25-38-81
GH: LUCKY
43-76-40-48-70
54-77-39-08-60
GH: LUCKY
03-63-53-31-52
67-89-44-82-09
GH: LUCKY G
42-62-75-78-05
88-80-19-48-64
GHANA LUCKY
73-25-18-59-29
62-34-61-02-49
LUCK
46-60-08-63-28
90-40-55-36-52
GH: LUCKY
53-05-14-82-76
12-66-78-71-57
LUCKY G
19-64-27-26-34
74-40-51-47-61
GH: LUCKY G
58-27-53-02-48
35-36-66-42-67
LUCKY.G
74-38-24-75-48
36-18-85-83-42
GH – LUCKY
48-67-20-16-64
87-13-83-90-37
GH: LUCKY G
53-70-73-56-17
80-12-39-31-03
GH-LUCKY
90-21-45-06-24
47-55-14-12-59
GHANA : LUCKY
32-72-62-20-53
43-38-52-64-33
GH-LUCKY
05-30-65-40-17
69-21-25-78-68
LUCKY
49-54-27-43-53
69-50-72-61-26
LUCKY.G
06-90-27-75-77
28-04-49-42-43
GH-LUCKY
83-32-14-28-76
08-02-30-36-29
GH: LUCKY G
82 -78-29-49-50
40-59-55-66-64
GH-LUCKY G
80-51-14-57-55
04-31-66-19-87
GH-LUCKY G
08-15-41-67-11
06-79-26-72-53
GH-LICKY G
63-36-78-34-67
28-04-87-50-89
GH-LICK G
12-50- 89-07-72
49-52-85-90-70
GH: LUCKY G
80-58-88-83-02
19-86-14-24-61

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN DESTINY
38- 66- 11- 9- 61
20- 18- 5- 14- 82
GOLDEN DESTINY
84- 54- 40- 57- 34
27- 7- 12- 6- 86
GOLDEN DESTINY
7- 16- 13- 55- 78
54- 10-79- 88- 3
GOLDEN DESTINY
10- 51- 86- 76- 67
2- 68- 65- 30- 48
GOLDEN DESTINY
7- 61- 68- 53- 29
34- 80- 35- 8- 76
GOLDEN DESTINY
61- 86- 47- 5- 7
31- 1- 13- 60- 40
GOLDEN DESTINY
63-12-11-06-26
75-46-84-45-42
GOLDEN DESTINY
83- 63- 11- 81- 16
5- 51- 15- 39- 50
GOLDEN DESTINY
48- 10- 72- 81- 35
20- 43- 1- 19- 16
GOLDEN DESTINY
69- 57- 37- 48- 45
46- 12- 28- 40- 39
GOLDEN DESTINY
63- 7- 42- 66- 82
55- 29- 8- 47- 73
GOLDEN DESTINY
33- 34- 35- 29- 69
18- 75- 31- 41- 21
GOLDEN DESTINY
62- 77- 47- 66- 64
55- 5- 21- 38- 58
GOLDEN DESTINY
22- 12- 77- 89- 50
35- 23- 59- 88- 26
GOLDEN DESTINY
48- 67- 69- 82- 18
50- 28- 25- 33- 24
GOLDEN DESTINY
36- 65- 63- 54- 55
40-39- 19- 80- 31
GOLDEN DESTINY
54-73 19- 13- 15
56- 42- 46- 1- 3
GOLDEN DESTINY
68- 3- 51- 67- 54
31- 24- 7- 33- 75
GOLDEN DESTINY
56- 30- 3- 77- 75
80- 9- 62- 54- 2
GOLDEN DESTINY
13- 4- 56- 62- 63
55- 61- 19- 79- 77
GOLDEN DESTINY
25- 26- 53- 43- 24
39- 82- 59- 73- 64
GOLDEN DESTINY
18- 53- 6- 45- 50
42- 25- 34- 76- 72
GOLDEN DESTINY
40- 12- 87- 15- 11
16- 2- 49- 47- 7
GOLDEN DESTINY
67- 47- 65- 50- 70
77- 14- 29- 85- 6
GOLDEN DESTINY
77-31-29-45-81
48-11-58-57-47
GOLDEN DESTINY
57- 16- 47- 34- 2
5- 3- 44- 86- 88
GOLDEN DESTINY
41-53-49-73-16
70-27-20-87-78

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE VOGUE, JAMBOREE, REDEMPTION, VICTORY, LUCKY G, NEWDAWN & DESTINY ON TUESDAY 30/08/2022

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE VOGUE, JAMBOREE, REDEMPTION, VICTORY, LUCKY G, NEWDAWN & DESTINY ON TUESDAY 30/08/2022

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN VOGUE
19- 54- 67- 36- 4
68- 6- 84- 5- 14
GOLDEN VOGUE
2- 23- 47- 15- 35
60- 70- 49- 89- 32
GOLDEN VOGUE
71- 63- 1- 31- 84
2- 13- 24- 68- 18
GOLDEN VOGUE
17- 83- 44- 52- 64
72- 37- 49- 67- 32
GOLDEN VOGUE
34- 26- 48- 10- 73
59- 66- 20- 41- 54
GOLDEN VOGUE
4- 3- 63- 30- 74
81- 48- 37- 21- 28
GOLDEN VOGUE
51- 19- 14- 6- 2
89- 50- 49- 68- 31
GOLDEN VOGUE
54- 82- 61- 50- 23
36- 81- 21- 73- 42
GOLDEN VOGUE
11-24-09-51-34
56-78-42-22-05
GOLDEN VOGUE
88-38-14-29-36
13-62-70-69-80
GOLDEN VOGUE
25- 13- 82- 75- 58
42- 37- 88- 40- 71
GOLDEN VOGUE
77- 41- 39- 67- 7
17- 45- 10- 75- 29
GOLDEN VOGUE
48- 56- 87- 61- 58
71- 36- 13- 35- 28
GOLDEN VOGUE
40- 44- 54- 24- 3
41- 20- 69- 14- 17
GOLDEN VOGUE
27-08-82-74-73
05-54-77-53-50
GOLDEN VOGUE
26-80-31-78-23
8-44-15-47-90
GOLDEN VOGUE
77-11-79-87-35
80-22-31-53-32
GOLDEN VOGUE
37- 6- 42- 47- 57
88- 87- 34- 18- 16
GOLDEN VOGUE
54- 38- 9- 32- 18
34- 86- 74- 79- 76
GOLDEN VOGUE
55- 81- 38- 25- 10
79- 75- 23- 65- 30
GOLDEN VOGUE
59- 61- 56- 12- 52
23- 33- 76- 89- 40
GOLDEN VOGUE
85- 53- 65- 19- 15
73- 11- 75- 10- 42
GOLDEN VOGUE
19- 48- 67- 86- 16
5- 8- 59- 46- 52
GOLDEN VOGUE:
74- 24- 5- 37- 27
26- 42- 20- 46- 70
GOLDEN VOGUE
6- 71- 3- 14- 78
60- 64- 8- 67- 82
GOLDEN VOGUE
20-02-88-22-47
87-55-46-19-04
GOLDEN VOGUE
14- 23- 56- 7- 46
16- 29- 70- 47- 71
GOLDEN VOGUE
25- 71- 85- 22- 66
53- 46- 21- 81- 63
GOLDEN VOGUE
17-09-83-67-85
24-39-52-19-27
GOLDEN VOGUE
87-12-41-04-71
35-16-33-22-52
GOLDEN VOGUE
79-53-68-86-09
43-22-29-14-88

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

JAMBOREE
61- 10- 35- 63- 27
40- 86- 50- 41- 1
JAMBOREE
28- 43- 16- 27- 15
38- 42- 7- 90- 34
JAMBOREE
36- 74- 19- 84- 68
46- 54- 83- 35- 29
JAMBOREE
64- 69- 52- 70- 80
68- 33- 1- 38- 12
JAMBOREE
90- 47- 42- 9- 17
27- 59- 5- 02- 6
JAMBOREE
74- 30- 20- 76- 14
38- 84- 62- 80- 09
JAMBOREE
33- 48- 58- 65- 88
39- 71- 46- 63- 78
JAMBOREE
44- 60- 26- 76- 87
39- 55- 59- 25- 6
JAMBOREE
42- 68- 84- 32- 18
40- 62- 28- 50- 19
JAMBOREE
35- 17- 6- 68- 66
39- 15- 73- 3- 32
JAMBOREE
73- 65- 6- 58- 32
22- 33- 11- 4- 24
JAMBOREE
45- 26- 75- 15- 17
50- 83- 86- 24- 62
JAMBOREE
79- 23- 62- 54- 5
32- 35- 11- 26- 40
GOLDEN JAMBOREE
28- 81- 68- 44- 46
25- 60- 18- 7- 67
GOLDEN JAMBOREE
32- 80- 38- 63- 2
4- 65- 40- 35- 72
GOLDEN JAMBOREE
35- 89- 47- 32- 62
22- 51- 30- 88- 37
GOLDEN JAMBOREE
31- 35- 83- 23- 47
68- 53- 42- 26- 88
GOLDEN JAMBOREE
33- 60- 52- 77- 87
58- 56- 39- 44- 78
GOLDEN JAMBOREE
86- 52- 68- 4- 74
28- 56- 10- 7- 81
GOLDEN JAMBOREE
87- 35- 60- 62- 45
85- 38- 83- 39- 69
GOLDEN JAMBOREE
9- 90- 50- 3- 71
26- 37- 22- 18- 13
GOLDEN JAMBOREE
89-28-45-31-51
69-38-29-11-60
GOLDEN JAMBOREE
65- 63- 32- 85- 45
57- 21- 26- 89- 56

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

REDEMPTION
7- 87- 79- 11- 8
21- 44- 40- 22-85
REDEMPTION
20- 18- 72- 51- 85
19- 56- 33- 4- 50
REDEMPTION
75-87-82-85-20
27-26-74-33-90
REDEMPTION
79- 52- 72- 61- 86
81- 59- 18- 58- 5
REDEMPTION:
5- 84- 47- 87- 76
75- 33- 30- 6- 12
REDEMPTION
74- 6- 70- 16- 56
3- 59- 32- 42- 52
REDEMPTION
59- 31- 3- 41- 82
5- 30- 60- 76- 79
REDEMPTION
76- 43- 41- 10- 87
56- 77- 8- 73- 83
REDEMPTION
76- 19- 54- 59- 35
37- 1- 47- 77- 62
REDEMPTION
37- 10- 34- 15- 41
12- 80- 28- 62- 89
REDEMPTION
70- 40- 35- 44- 50
16- 82- 89- 30- 72
REDEMPTION
76- 24- 10- 71- 12
54- 45- 62- 63- 82
REDEMPTION
51- 11- 44- 19- 64
23- 85- 55- 18- 74
GOLDEN REDEMPTION
46- 23- 64- 32- 21
76- 42- 79- 70- 26
GOLDEN REDEMPTION
84- 51- 72- 82- 88
18- 58- 83- 68- 66
GOLDEN REDEMPTION
40- 3- 46- 73- 31
39- 62- 54- 27- 38
GOLDEN REDEMPTION
34- 1- 12- 10- 18
5- 32- 75- 57- 39
GOLDEN REDEMPTION
67- 58- 42- 53- 47
81- 66- 41- 86- 65
GOLDEN REDEMPTION
09-58-41-10-35
63-25-17-60-78
GOLDEN REDEMPTION
53- 34- 27- 35- 54
33- 66- 68- 79- 86
GOLDEN REDEMPTION
28-14-65-33-35
16-63-66-20-87
GOLDEN REDEMPTION
66- 75- 37- 7- 38
50- 90- 10- 42- 84

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN VICTORY
72- 56- 78- 89- 68
36- 64- 79- 30- 63
GOLDEN VICTORY
48- 87- 20- 14- 85
40-13-55-30-46
GOLDEN VICTORY
87- 23- 56- 3- 33
44- 80- 19- 13- 47
GOLDEN VICTORY
74- 4- 12- 57- 32
81- 58- 76- 23- 82
GOLDEN VICTORY
43- 59- 42- 7- 19
51- 30- 57- 77- 48
GOLDEN VICTORY
31- 49- 19- 87- 60
46- 21- 78- 90- 64
GOLDEN VICTORY: 
67- 23- 8- 9- 37
48- 12- 16- 19- 88
GOLDEN VICTOR
31- 22- 50- 78- 65
15- 57- 58- 3- 25
GOLDEN VICTORY
63- 21- 82- 83- 1
75- 64- 33- 24- 34
GOLDEN VICTORY
26- 80- 59- 16- 75
62- 70- 74- 57- 28
GOLDEN VICTORY
17- 56- 86- 5- 40
3- 4- 42- 80- 9
GOLDEN VICTORY
14- 78- 62- 31- 36
70- 4- 88- 50- 12
GOLDEN VICTORY
7- 81- 51- 38- 90
9- 86- 77- 36- 57
GOLDEN VICTORY
48- 11- 76- 38- 33
12- 55- 84- 54- 59
GOLDEN VICTORY
14- 10- 79- 28- 34
19- 66- 18- 31- 86
GOLDEN VICTORY
8- 68- 31- 73- 14
43- 23- 69- 34- 16
GOLDEN VICTORY
60- 89- 22- 58- 75
20- 49- 80- 18- 15
GOLDEN VICTORY
65- 16- 3- 83- 20
72- 64- 32- 58- 23
GOLDEN VICTORY
61- 42- 13- 58- 14
63- 73- 51- 69- 85
GOLDEN VICTORY
59- 23- 37- 40- 50
46- 20- 47- 26- 14
GOLDEN VICTORY
25-11-12-18-33
17-23-52-58-06
GOLDEN VICTORY
18- 67- 77- 50- 44
26- 35- 62- 13- 51
GOLDEN VICTORY
03-89-66-74-56
87-49-13-5-43
GOLDEN VICTORY
83- 14- 25- 13- 29
72- 42- 49- 75- 59

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

NEWDAWN
86- 16- 51- 20- 47
76- 42- 48- 34- 43
NEWDAWN
65- 79- 88- 72- 31
62- 84- 16- 47- 24
NEWDAWN
69-89-46-82-16
70-39-13-80-27
NEWDAWN
26- 52- 37- 55- 5
51- 7- 31- 71- 41
NEWDAWN
47- 18- 67- 56-65
6- 10- 66- 55- 42
GOLDEN NEWDAWN
69- 67- 22- 90- 58
37- 62- 52- 56- 13
GOLDEN NEWDAWN
26- 90- 19- 71- 82
7- 10- 28- 88- 38
GOLDEN NEWDAWN
67- 22- 65- 35- 51
20- 44- 62- 6- 11
GOLDEN NEWDAWN
26- 30- 36- 40- 45
29- 44- 64- 8- 22
GOLDEN NEWDAWN
76- 73- 17- 11- 32
89- 54- 23- 50- 43
GOLDEN NEWDAWN
5- 11- 67- 65- 3
83- 88- 45- 33- 43
GOLDEN NEWDAWN
37- 43- 73- 24- 16
74- 64- 61- 30- 90
GOLDEN NEWDAWN
19- 38- 16- 33- 32
21- 86- 45- 25- 44
GOLDEN NEWDAWN
34- 80- 83- 2- 9
4- 10- 11- 28- 48
GOLDEN NEWDAWN
12- 43- 9- 67- 84
20- 71- 60- 41- 50
GOLDEN NEWDAWN
13- 55- 64- 42- 25
50- 51- 35- 53- 6
GOLDEN NEWDAWN
26- 49- 85- 68- 53
20- 44- 50- 7- 14
GOLDEN NEWDAWN
1- 2- 43- 21- 15
86- 11- 73- 88- 56
GOLDEN NEWDAWN
62-25-18-58-53
66-82-10-76-79
GOLDEN NEWDAWN
12- 63- 52- 14- 90
10- 66- 46- 71- 51
GOLDEN NEWDAWN
24- 69- 48- 43- 44
49- 83- 19- 70- 61
GOLDEN NEWDAWN
67- 33- 23- 27- 53
34- 13- 71- 24- 47
GOLDEN NEW DAWN
15-37-82-90-26
80-22-58-7-10
GOLDEN NEWDAWN
26- 19- 61- 88- 20
32- 49- 76- 87- 22
GOLDEN NEWDAWN
89- 9- 69- 71- 27
30- 51- 34- 74- 41
GOLDEN NEWDAWN
64- 16- 62- 22- 19
69- 70- 28- 36- 10
GOLDEN NEWDAWN
10-69-34-23-11
27-75-85-43-89
GOLDEN NEWDAWN
65-02-10-38-83
46-81-07-34-04
GOLDEN NEWDAWN
12- 68- 90- 75- 6
45- 63- 13- 14- 3
GOLDEN NEWDAWN
45-02-55-19-3
7-59-42-54-56

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GH: LUCKY
28-25-86-61-59
09-42-80-47-73
LUCKY
46-40-01-19-38
33-44-27-26-08
LUCKY
71-69-54-55-04
60-46-25-38-81
GH: LUCKY
43-76-40-48-70
54-77-39-08-60
GH: LUCKY
03-63-53-31-52
67-89-44-82-09
GH: LUCKY G
42-62-75-78-05
88-80-19-48-64
GHANA LUCKY
73-25-18-59-29
62-34-61-02-49
LUCK
46-60-08-63-28
90-40-55-36-52
GH: LUCKY
53-05-14-82-76
12-66-78-71-57
LUCKY G
19-64-27-26-34
74-40-51-47-61
GH: LUCKY G
58-27-53-02-48
35-36-66-42-67
LUCKY.G
74-38-24-75-48
36-18-85-83-42
GH – LUCKY
48-67-20-16-64
87-13-83-90-37
GH: LUCKY G
53-70-73-56-17
80-12-39-31-03
GH-LUCKY
90-21-45-06-24
47-55-14-12-59
GHANA : LUCKY
32-72-62-20-53
43-38-52-64-33
GH-LUCKY
05-30-65-40-17
69-21-25-78-68
LUCKY
49-54-27-43-53
69-50-72-61-26
LUCKY.G
06-90-27-75-77
28-04-49-42-43
GH-LUCKY
83-32-14-28-76
08-02-30-36-29
GH: LUCKY G
82 -78-29-49-50
40-59-55-66-64
GH-LUCKY G
80-51-14-57-55
04-31-66-19-87
GH-LUCKY G
08-15-41-67-11
06-79-26-72-53
GH-LICKY G
63-36-78-34-67
28-04-87-50-89
GH-LICK G
12-50- 89-07-72
49-52-85-90-70

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN DESTINY
38- 66- 11- 9- 61
20- 18- 5- 14- 82
GOLDEN DESTINY
84- 54- 40- 57- 34
27- 7- 12- 6- 86
GOLDEN DESTINY
7- 16- 13- 55- 78
54- 10-79- 88- 3
GOLDEN DESTINY
10- 51- 86- 76- 67
2- 68- 65- 30- 48
GOLDEN DESTINY
7- 61- 68- 53- 29
34- 80- 35- 8- 76
GOLDEN DESTINY
61- 86- 47- 5- 7
31- 1- 13- 60- 40
GOLDEN DESTINY
63-12-11-06-26
75-46-84-45-42
GOLDEN DESTINY
83- 63- 11- 81- 16
5- 51- 15- 39- 50
GOLDEN DESTINY
48- 10- 72- 81- 35
20- 43- 1- 19- 16
GOLDEN DESTINY
69- 57- 37- 48- 45
46- 12- 28- 40- 39
GOLDEN DESTINY
63- 7- 42- 66- 82
55- 29- 8- 47- 73
GOLDEN DESTINY
33- 34- 35- 29- 69
18- 75- 31- 41- 21
GOLDEN DESTINY
62- 77- 47- 66- 64
55- 5- 21- 38- 58
GOLDEN DESTINY
22- 12- 77- 89- 50
35- 23- 59- 88- 26
GOLDEN DESTINY
48- 67- 69- 82- 18
50- 28- 25- 33- 24
GOLDEN DESTINY
36- 65- 63- 54- 55
40-39- 19- 80- 31
GOLDEN DESTINY
54-73 19- 13- 15
56- 42- 46- 1- 3
GOLDEN DESTINY
68- 3- 51- 67- 54
31- 24- 7- 33- 75
GOLDEN DESTINY
56- 30- 3- 77- 75
80- 9- 62- 54- 2
GOLDEN DESTINY
13- 4- 56- 62- 63
55- 61- 19- 79- 77
GOLDEN DESTINY
25- 26- 53- 43- 24
39- 82- 59- 73- 64
GOLDEN DESTINY
18- 53- 6- 45- 50
42- 25- 34- 76- 72
GOLDEN DESTINY
40- 12- 87- 15- 11
16- 2- 49- 47- 7
GOLDEN DESTINY
67- 47- 65- 50- 70
77- 14- 29- 85- 6
GOLDEN DESTINY
77-31-29-45-81
48-11-58-57-47
GOLDEN DESTINY
57- 16- 47- 34- 2
5- 3- 44- 86- 88

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE VOGUE, JAMBOREE, REDEMPTION, VICTORY, LUCKY G, NEWDAWN & DESTINY ON TUESDAY 23/08/2022

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE VOGUE, JAMBOREE, REDEMPTION, VICTORY, LUCKY G, NEWDAWN & DESTINY ON TUESDAY 23/08/2022

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN VOGUE
19- 54- 67- 36- 4
68- 6- 84- 5- 14
GOLDEN VOGUE
2- 23- 47- 15- 35
60- 70- 49- 89- 32
GOLDEN VOGUE
71- 63- 1- 31- 84
2- 13- 24- 68- 18
GOLDEN VOGUE
17- 83- 44- 52- 64
72- 37- 49- 67- 32
GOLDEN VOGUE
34- 26- 48- 10- 73
59- 66- 20- 41- 54
GOLDEN VOGUE
4- 3- 63- 30- 74
81- 48- 37- 21- 28
GOLDEN VOGUE
51- 19- 14- 6- 2
89- 50- 49- 68- 31
GOLDEN VOGUE
54- 82- 61- 50- 23
36- 81- 21- 73- 42
GOLDEN VOGUE
11-24-09-51-34
56-78-42-22-05
GOLDEN VOGUE
88-38-14-29-36
13-62-70-69-80
GOLDEN VOGUE
25- 13- 82- 75- 58
42- 37- 88- 40- 71
GOLDEN VOGUE
77- 41- 39- 67- 7
17- 45- 10- 75- 29
GOLDEN VOGUE
48- 56- 87- 61- 58
71- 36- 13- 35- 28
GOLDEN VOGUE
40- 44- 54- 24- 3
41- 20- 69- 14- 17
GOLDEN VOGUE
27-08-82-74-73
05-54-77-53-50
GOLDEN VOGUE
26-80-31-78-23
8-44-15-47-90
GOLDEN VOGUE
77-11-79-87-35
80-22-31-53-32
GOLDEN VOGUE
37- 6- 42- 47- 57
88- 87- 34- 18- 16
GOLDEN VOGUE
54- 38- 9- 32- 18
34- 86- 74- 79- 76
GOLDEN VOGUE
55- 81- 38- 25- 10
79- 75- 23- 65- 30
GOLDEN VOGUE
59- 61- 56- 12- 52
23- 33- 76- 89- 40
GOLDEN VOGUE
85- 53- 65- 19- 15
73- 11- 75- 10- 42
GOLDEN VOGUE
19- 48- 67- 86- 16
5- 8- 59- 46- 52
GOLDEN VOGUE:
74- 24- 5- 37- 27
26- 42- 20- 46- 70

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

JAMBOREE
61- 10- 35- 63- 27
40- 86- 50- 41- 1
JAMBOREE
28- 43- 16- 27- 15
38- 42- 7- 90- 34
JAMBOREE
36- 74- 19- 84- 68
46- 54- 83- 35- 29
JAMBOREE
64- 69- 52- 70- 80
68- 33- 1- 38- 12
JAMBOREE
90- 47- 42- 9- 17
27- 59- 5- 02- 6
JAMBOREE
74- 30- 20- 76- 14
38- 84- 62- 80- 09
JAMBOREE
33- 48- 58- 65- 88
39- 71- 46- 63- 78
JAMBOREE
44- 60- 26- 76- 87
39- 55- 59- 25- 6
JAMBOREE
42- 68- 84- 32- 18
40- 62- 28- 50- 19
JAMBOREE
35- 17- 6- 68- 66
39- 15- 73- 3- 32
JAMBOREE
73- 65- 6- 58- 32
22- 33- 11- 4- 24
JAMBOREE
45- 26- 75- 15- 17
50- 83- 86- 24- 62
JAMBOREE
79- 23- 62- 54- 5
32- 35- 11- 26- 40
GOLDEN JAMBOREE
28- 81- 68- 44- 46
25- 60- 18- 7- 67
GOLDEN JAMBOREE
32- 80- 38- 63- 2
4- 65- 40- 35- 72
GOLDEN JAMBOREE
35- 89- 47- 32- 62
22- 51- 30- 88- 37
GOLDEN JAMBOREE
31- 35- 83- 23- 47
68- 53- 42- 26- 88
GOLDEN JAMBOREE
33- 60- 52- 77- 87
58- 56- 39- 44- 78
GOLDEN JAMBOREE
86- 52- 68- 4- 74
28- 56- 10- 7- 81
GOLDEN JAMBOREE
87- 35- 60- 62- 45
85- 38- 83- 39- 69
GOLDEN JAMBOREE
9- 90- 50- 3- 71
26- 37- 22- 18- 13
GOLDEN JAMBOREE
89-28-45-31-51
69-38-29-11-60

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

REDEMPTION
7- 87- 79- 11- 8
21- 44- 40- 22-85
REDEMPTION
20- 18- 72- 51- 85
19- 56- 33- 4- 50
REDEMPTION
75-87-82-85-20
27-26-74-33-90
REDEMPTION
79- 52- 72- 61- 86
81- 59- 18- 58- 5
REDEMPTION:
5- 84- 47- 87- 76
75- 33- 30- 6- 12
REDEMPTION
74- 6- 70- 16- 56
3- 59- 32- 42- 52
REDEMPTION
59- 31- 3- 41- 82
5- 30- 60- 76- 79
REDEMPTION
76- 43- 41- 10- 87
56- 77- 8- 73- 83
REDEMPTION
76- 19- 54- 59- 35
37- 1- 47- 77- 62
REDEMPTION
37- 10- 34- 15- 41
12- 80- 28- 62- 89
REDEMPTION
70- 40- 35- 44- 50
16- 82- 89- 30- 72
REDEMPTION
76- 24- 10- 71- 12
54- 45- 62- 63- 82
REDEMPTION
51- 11- 44- 19- 64
23- 85- 55- 18- 74
GOLDEN REDEMPTION
46- 23- 64- 32- 21
76- 42- 79- 70- 26
GOLDEN REDEMPTION
84- 51- 72- 82- 88
18- 58- 83- 68- 66
GOLDEN REDEMPTION
40- 3- 46- 73- 31
39- 62- 54- 27- 38
GOLDEN REDEMPTION
34- 1- 12- 10- 18
5- 32- 75- 57- 39
GOLDEN REDEMPTION
67- 58- 42- 53- 47
81- 66- 41- 86- 65
GOLDEN REDEMPTION
09-58-41-10-35
63-25-17-60-78
GOLDEN REDEMPTION
53- 34- 27- 35- 54
33- 66- 68- 79- 86
GOLDEN REDEMPTION
28-14-65-33-35
16-63-66-20-87

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN VICTORY
72- 56- 78- 89- 68
36- 64- 79- 30- 63
GOLDEN VICTORY
48- 87- 20- 14- 85
40-13-55-30-46
GOLDEN VICTORY
87- 23- 56- 3- 33
44- 80- 19- 13- 47
GOLDEN VICTORY
74- 4- 12- 57- 32
81- 58- 76- 23- 82
GOLDEN VICTORY
43- 59- 42- 7- 19
51- 30- 57- 77- 48
GOLDEN VICTORY
31- 49- 19- 87- 60
46- 21- 78- 90- 64
GOLDEN VICTORY: 
67- 23- 8- 9- 37
48- 12- 16- 19- 88
GOLDEN VICTOR
31- 22- 50- 78- 65
15- 57- 58- 3- 25
GOLDEN VICTORY
63- 21- 82- 83- 1
75- 64- 33- 24- 34
GOLDEN VICTORY
26- 80- 59- 16- 75
62- 70- 74- 57- 28
GOLDEN VICTORY
17- 56- 86- 5- 40
3- 4- 42- 80- 9
GOLDEN VICTORY
14- 78- 62- 31- 36
70- 4- 88- 50- 12
GOLDEN VICTORY
7- 81- 51- 38- 90
9- 86- 77- 36- 57
GOLDEN VICTORY
48- 11- 76- 38- 33
12- 55- 84- 54- 59
GOLDEN VICTORY
14- 10- 79- 28- 34
19- 66- 18- 31- 86
GOLDEN VICTORY
8- 68- 31- 73- 14
43- 23- 69- 34- 16
GOLDEN VICTORY
60- 89- 22- 58- 75
20- 49- 80- 18- 15
GOLDEN VICTORY
65- 16- 3- 83- 20
72- 64- 32- 58- 23
GOLDEN VICTORY
61- 42- 13- 58- 14
63- 73- 51- 69- 85
GOLDEN VICTORY
59- 23- 37- 40- 50
46- 20- 47- 26- 14
GOLDEN VICTORY
25-11-12-18-33
17-23-52-58-06
GOLDEN VICTORY
18- 67- 77- 50- 44
26- 35- 62- 13- 51
GOLDEN VICTORY
03-89-66-74-56
87-49-13-5-43

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

NEWDAWN
86- 16- 51- 20- 47
76- 42- 48- 34- 43
NEWDAWN
65- 79- 88- 72- 31
62- 84- 16- 47- 24
NEWDAWN
69-89-46-82-16
70-39-13-80-27
NEWDAWN
26- 52- 37- 55- 5
51- 7- 31- 71- 41
NEWDAWN
47- 18- 67- 56-65
6- 10- 66- 55- 42
GOLDEN NEWDAWN
69- 67- 22- 90- 58
37- 62- 52- 56- 13
GOLDEN NEWDAWN
26- 90- 19- 71- 82
7- 10- 28- 88- 38
GOLDEN NEWDAWN
67- 22- 65- 35- 51
20- 44- 62- 6- 11
GOLDEN NEWDAWN
26- 30- 36- 40- 45
29- 44- 64- 8- 22
GOLDEN NEWDAWN
76- 73- 17- 11- 32
89- 54- 23- 50- 43
GOLDEN NEWDAWN
5- 11- 67- 65- 3
83- 88- 45- 33- 43
GOLDEN NEWDAWN
37- 43- 73- 24- 16
74- 64- 61- 30- 90
GOLDEN NEWDAWN
19- 38- 16- 33- 32
21- 86- 45- 25- 44
GOLDEN NEWDAWN
34- 80- 83- 2- 9
4- 10- 11- 28- 48
GOLDEN NEWDAWN
12- 43- 9- 67- 84
20- 71- 60- 41- 50
GOLDEN NEWDAWN
13- 55- 64- 42- 25
50- 51- 35- 53- 6
GOLDEN NEWDAWN
26- 49- 85- 68- 53
20- 44- 50- 7- 14
GOLDEN NEWDAWN
1- 2- 43- 21- 15
86- 11- 73- 88- 56
GOLDEN NEWDAWN
62-25-18-58-53
66-82-10-76-79
GOLDEN NEWDAWN
12- 63- 52- 14- 90
10- 66- 46- 71- 51
GOLDEN NEWDAWN
24- 69- 48- 43- 44
49- 83- 19- 70- 61
GOLDEN NEWDAWN
67- 33- 23- 27- 53
34- 13- 71- 24- 47
GOLDEN NEW DAWN
15-37-82-90-26
80-22-58-7-10
GOLDEN NEWDAWN
26- 19- 61- 88- 20
32- 49- 76- 87- 22
GOLDEN NEWDAWN
89- 9- 69- 71- 27
30- 51- 34- 74- 41
GOLDEN NEWDAWN
64- 16- 62- 22- 19
69- 70- 28- 36- 10
GOLDEN NEWDAWN
10-69-34-23-11
27-75-85-43-89
GOLDEN NEWDAWN
65-02-10-38-83
46-81-07-34-04

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GH: LUCKY
28-25-86-61-59
09-42-80-47-73
LUCKY
46-40-01-19-38
33-44-27-26-08
LUCKY
71-69-54-55-04
60-46-25-38-81
GH: LUCKY
43-76-40-48-70
54-77-39-08-60
GH: LUCKY
03-63-53-31-52
67-89-44-82-09
GH: LUCKY G
42-62-75-78-05
88-80-19-48-64
GHANA LUCKY
73-25-18-59-29
62-34-61-02-49
LUCK
46-60-08-63-28
90-40-55-36-52
GH: LUCKY
53-05-14-82-76
12-66-78-71-57
LUCKY G
19-64-27-26-34
74-40-51-47-61
GH: LUCKY G
58-27-53-02-48
35-36-66-42-67
LUCKY.G
74-38-24-75-48
36-18-85-83-42
GH – LUCKY
48-67-20-16-64
87-13-83-90-37
GH: LUCKY G
53-70-73-56-17
80-12-39-31-03
GH-LUCKY
90-21-45-06-24
47-55-14-12-59
GHANA : LUCKY
32-72-62-20-53
43-38-52-64-33
GH-LUCKY
05-30-65-40-17
69-21-25-78-68
LUCKY
49-54-27-43-53
69-50-72-61-26
LUCKY.G
06-90-27-75-77
28-04-49-42-43
GH-LUCKY
83-32-14-28-76
08-02-30-36-29
GH: LUCKY G
82 -78-29-49-50
40-59-55-66-64
GH-LUCKY G
80-51-14-57-55
04-31-66-19-87
GH-LUCKY G
08-15-41-67-11
06-79-26-72-53
GH-LICKY G
63-36-78-34-67
28-04-87-50-89

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN DESTINY
38- 66- 11- 9- 61
20- 18- 5- 14- 82
GOLDEN DESTINY
84- 54- 40- 57- 34
27- 7- 12- 6- 86
GOLDEN DESTINY
7- 16- 13- 55- 78
54- 10-79- 88- 3
GOLDEN DESTINY
10- 51- 86- 76- 67
2- 68- 65- 30- 48
GOLDEN DESTINY
7- 61- 68- 53- 29
34- 80- 35- 8- 76
GOLDEN DESTINY
61- 86- 47- 5- 7
31- 1- 13- 60- 40
GOLDEN DESTINY
63-12-11-06-26
75-46-84-45-42
GOLDEN DESTINY
83- 63- 11- 81- 16
5- 51- 15- 39- 50
GOLDEN DESTINY
48- 10- 72- 81- 35
20- 43- 1- 19- 16
GOLDEN DESTINY
69- 57- 37- 48- 45
46- 12- 28- 40- 39
GOLDEN DESTINY
63- 7- 42- 66- 82
55- 29- 8- 47- 73
GOLDEN DESTINY
33- 34- 35- 29- 69
18- 75- 31- 41- 21
GOLDEN DESTINY
62- 77- 47- 66- 64
55- 5- 21- 38- 58
GOLDEN DESTINY
22- 12- 77- 89- 50
35- 23- 59- 88- 26
GOLDEN DESTINY
48- 67- 69- 82- 18
50- 28- 25- 33- 24
GOLDEN DESTINY
36- 65- 63- 54- 55
40-39- 19- 80- 31
GOLDEN DESTINY
54-73 19- 13- 15
56- 42- 46- 1- 3
GOLDEN DESTINY
68- 3- 51- 67- 54
31- 24- 7- 33- 75
GOLDEN DESTINY
56- 30- 3- 77- 75
80- 9- 62- 54- 2
GOLDEN DESTINY
13- 4- 56- 62- 63
55- 61- 19- 79- 77
GOLDEN DESTINY
25- 26- 53- 43- 24
39- 82- 59- 73- 64
GOLDEN DESTINY
18- 53- 6- 45- 50
42- 25- 34- 76- 72
GOLDEN DESTINY
40- 12- 87- 15- 11
16- 2- 49- 47- 7
GOLDEN DESTINY
67- 47- 65- 50- 70
77- 14- 29- 85- 6
GOLDEN DESTINY
77-31-29-45-81
48-11-58-57-47

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE VOGUE, JAMBOREE, REDEMPTION, VICTORY, LUCKY G, NEWDAWN & DESTINY ON TUESDAY 16/08/2022

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE VOGUE, JAMBOREE, REDEMPTION, VICTORY, LUCKY G, NEWDAWN & DESTINY ON TUESDAY 16/08/2022

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN VOGUE
38- 77- 13- 74- 19
45- 90- 2- 57- 58
GOLDEN VOGUE
43- 87- 38- 63- 54
20- 65- 8- 49- 24
GOLDEN VOGUE
35- 8- 3- 26- 71
61- 33- 68- 45- 54
GOLDEN VOGUE
7- 73- 55- 89- 38
43- 34- 84- 74- 57
GOLDEN VOGUE
72- 70- 84- 40- 18
1- 41- 10- 42- 8
GOLDEN VOGUE
06- 16- 69- 85- 63
08- 21- 41- 56- 32
GOLDEN VOGUE
2- 60- 6- 8- 89
86- 30- 90- 38- 88
GOLDEN VOGUE
13- 21- 25- 41- 69
43- 56- 73- 79- 07
GOLDEN VOGUE
19- 54- 67- 36- 4
68- 6- 84- 5- 14
GOLDEN VOGUE
2- 23- 47- 15- 35
60- 70- 49- 89- 32
GOLDEN VOGUE
71- 63- 1- 31- 84
2- 13- 24- 68- 18
GOLDEN VOGUE
17- 83- 44- 52- 64
72- 37- 49- 67- 32
GOLDEN VOGUE
34- 26- 48- 10- 73
59- 66- 20- 41- 54
GOLDEN VOGUE
4- 3- 63- 30- 74
81- 48- 37- 21- 28
GOLDEN VOGUE
51- 19- 14- 6- 2
89- 50- 49- 68- 31
GOLDEN VOGUE
54- 82- 61- 50- 23
36- 81- 21- 73- 42
GOLDEN VOGUE
11-24-09-51-34
56-78-42-22-05
GOLDEN VOGUE
88-38-14-29-36
13-62-70-69-80
GOLDEN VOGUE
25- 13- 82- 75- 58
42- 37- 88- 40- 71
GOLDEN VOGUE
77- 41- 39- 67- 7
17- 45- 10- 75- 29
GOLDEN VOGUE
48- 56- 87- 61- 58
71- 36- 13- 35- 28
GOLDEN VOGUE
40- 44- 54- 24- 3
41- 20- 69- 14- 17
GOLDEN VOGUE
27-08-82-74-73
05-54-77-53-50
GOLDEN VOGUE
26-80-31-78-23
8-44-15-47-90
GOLDEN VOGUE
77-11-79-87-35
80-22-31-53-32

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

JAMBOREE
61- 10- 35- 63- 27
40- 86- 50- 41- 1
JAMBOREE
28- 43- 16- 27- 15
38- 42- 7- 90- 34
JAMBOREE
36- 74- 19- 84- 68
46- 54- 83- 35- 29
JAMBOREE
64- 69- 52- 70- 80
68- 33- 1- 38- 12
JAMBOREE
90- 47- 42- 9- 17
27- 59- 5- 02- 6
JAMBOREE
74- 30- 20- 76- 14
38- 84- 62- 80- 09
JAMBOREE
33- 48- 58- 65- 88
39- 71- 46- 63- 78
JAMBOREE
44- 60- 26- 76- 87
39- 55- 59- 25- 6
JAMBOREE
42- 68- 84- 32- 18
40- 62- 28- 50- 19
JAMBOREE
35- 17- 6- 68- 66
39- 15- 73- 3- 32
JAMBOREE
73- 65- 6- 58- 32
22- 33- 11- 4- 24
JAMBOREE
45- 26- 75- 15- 17
50- 83- 86- 24- 62
JAMBOREE
79- 23- 62- 54- 5
32- 35- 11- 26- 40
GOLDEN JAMBOREE
28- 81- 68- 44- 46
25- 60- 18- 7- 67
GOLDEN JAMBOREE
32- 80- 38- 63- 2
4- 65- 40- 35- 72
GOLDEN JAMBOREE
35- 89- 47- 32- 62
22- 51- 30- 88- 37
GOLDEN JAMBOREE
31- 35- 83- 23- 47
68- 53- 42- 26- 88
GOLDEN JAMBOREE
33- 60- 52- 77- 87
58- 56- 39- 44- 78
GOLDEN JAMBOREE
86- 52- 68- 4- 74
28- 56- 10- 7- 81
GOLDEN JAMBOREE
87- 35- 60- 62- 45
85- 38- 83- 39- 69
GOLDEN JAMBOREE
9- 90- 50- 3- 71
26- 37- 22- 18- 13

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

REDEMPTION
7- 87- 79- 11- 8
21- 44- 40- 22-85
REDEMPTION
20- 18- 72- 51- 85
19- 56- 33- 4- 50
REDEMPTION
75-87-82-85-20
27-26-74-33-90
REDEMPTION
79- 52- 72- 61- 86
81- 59- 18- 58- 5
REDEMPTION:
5- 84- 47- 87- 76
75- 33- 30- 6- 12
REDEMPTION
74- 6- 70- 16- 56
3- 59- 32- 42- 52
REDEMPTION
59- 31- 3- 41- 82
5- 30- 60- 76- 79
REDEMPTION
76- 43- 41- 10- 87
56- 77- 8- 73- 83
REDEMPTION
76- 19- 54- 59- 35
37- 1- 47- 77- 62
REDEMPTION
37- 10- 34- 15- 41
12- 80- 28- 62- 89
REDEMPTION
70- 40- 35- 44- 50
16- 82- 89- 30- 72
REDEMPTION
76- 24- 10- 71- 12
54- 45- 62- 63- 82
REDEMPTION
51- 11- 44- 19- 64
23- 85- 55- 18- 74
GOLDEN REDEMPTION
46- 23- 64- 32- 21
76- 42- 79- 70- 26
GOLDEN REDEMPTION
84- 51- 72- 82- 88
18- 58- 83- 68- 66
GOLDEN REDEMPTION
40- 3- 46- 73- 31
39- 62- 54- 27- 38
GOLDEN REDEMPTION
34- 1- 12- 10- 18
5- 32- 75- 57- 39
GOLDEN REDEMPTION
67- 58- 42- 53- 47
81- 66- 41- 86- 65
GOLDEN REDEMPTION
09-58-41-10-35
63-25-17-60-78
GOLDEN REDEMPTION
53- 34- 27- 35- 54
33- 66- 68- 79- 86

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN VICTORY
72- 56- 78- 89- 68
36- 64- 79- 30- 63
GOLDEN VICTORY
48- 87- 20- 14- 85
40-13-55-30-46
GOLDEN VICTORY
87- 23- 56- 3- 33
44- 80- 19- 13- 47
GOLDEN VICTORY
74- 4- 12- 57- 32
81- 58- 76- 23- 82
GOLDEN VICTORY
43- 59- 42- 7- 19
51- 30- 57- 77- 48
GOLDEN VICTORY
31- 49- 19- 87- 60
46- 21- 78- 90- 64
GOLDEN VICTORY: 
67- 23- 8- 9- 37
48- 12- 16- 19- 88
GOLDEN VICTOR
31- 22- 50- 78- 65
15- 57- 58- 3- 25
GOLDEN VICTORY
63- 21- 82- 83- 1
75- 64- 33- 24- 34
GOLDEN VICTORY
26- 80- 59- 16- 75
62- 70- 74- 57- 28
GOLDEN VICTORY
17- 56- 86- 5- 40
3- 4- 42- 80- 9
GOLDEN VICTORY
14- 78- 62- 31- 36
70- 4- 88- 50- 12
GOLDEN VICTORY
7- 81- 51- 38- 90
9- 86- 77- 36- 57
GOLDEN VICTORY
48- 11- 76- 38- 33
12- 55- 84- 54- 59
GOLDEN VICTORY
14- 10- 79- 28- 34
19- 66- 18- 31- 86
GOLDEN VICTORY
8- 68- 31- 73- 14
43- 23- 69- 34- 16
GOLDEN VICTORY
60- 89- 22- 58- 75
20- 49- 80- 18- 15
GOLDEN VICTORY
65- 16- 3- 83- 20
72- 64- 32- 58- 23
GOLDEN VICTORY
61- 42- 13- 58- 14
63- 73- 51- 69- 85
GOLDEN VICTORY
59- 23- 37- 40- 50
46- 20- 47- 26- 14
GOLDEN VICTORY
25-11-12-18-33
17-23-52-58-06
GOLDEN VICTORY
18- 67- 77- 50- 44
26- 35- 62- 13- 51

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

NEWDAWN
86- 16- 51- 20- 47
76- 42- 48- 34- 43
NEWDAWN
65- 79- 88- 72- 31
62- 84- 16- 47- 24
NEWDAWN
69-89-46-82-16
70-39-13-80-27
NEWDAWN
26- 52- 37- 55- 5
51- 7- 31- 71- 41
NEWDAWN
47- 18- 67- 56-65
6- 10- 66- 55- 42
GOLDEN NEWDAWN
69- 67- 22- 90- 58
37- 62- 52- 56- 13
GOLDEN NEWDAWN
26- 90- 19- 71- 82
7- 10- 28- 88- 38
GOLDEN NEWDAWN
67- 22- 65- 35- 51
20- 44- 62- 6- 11
GOLDEN NEWDAWN
26- 30- 36- 40- 45
29- 44- 64- 8- 22
GOLDEN NEWDAWN
76- 73- 17- 11- 32
89- 54- 23- 50- 43
GOLDEN NEWDAWN
5- 11- 67- 65- 3
83- 88- 45- 33- 43
GOLDEN NEWDAWN
37- 43- 73- 24- 16
74- 64- 61- 30- 90
GOLDEN NEWDAWN
19- 38- 16- 33- 32
21- 86- 45- 25- 44
GOLDEN NEWDAWN
34- 80- 83- 2- 9
4- 10- 11- 28- 48
GOLDEN NEWDAWN
12- 43- 9- 67- 84
20- 71- 60- 41- 50
GOLDEN NEWDAWN
13- 55- 64- 42- 25
50- 51- 35- 53- 6
GOLDEN NEWDAWN
26- 49- 85- 68- 53
20- 44- 50- 7- 14
GOLDEN NEWDAWN
1- 2- 43- 21- 15
86- 11- 73- 88- 56
GOLDEN NEWDAWN
62-25-18-58-53
66-82-10-76-79
GOLDEN NEWDAWN
12- 63- 52- 14- 90
10- 66- 46- 71- 51
GOLDEN NEWDAWN
24- 69- 48- 43- 44
49- 83- 19- 70- 61
GOLDEN NEWDAWN
67- 33- 23- 27- 53
34- 13- 71- 24- 47
GOLDEN NEW DAWN
15-37-82-90-26
80-22-58-7-10
GOLDEN NEWDAWN
26- 19- 61- 88- 20
32- 49- 76- 87- 22
GOLDEN NEWDAWN
89- 9- 69- 71- 27
30- 51- 34- 74- 41
GOLDEN NEWDAWN
64- 16- 62- 22- 19
69- 70- 28- 36- 10

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GH: LUCKY
28-25-86-61-59
09-42-80-47-73
LUCKY
46-40-01-19-38
33-44-27-26-08
LUCKY
71-69-54-55-04
60-46-25-38-81
GH: LUCKY
43-76-40-48-70
54-77-39-08-60
GH: LUCKY
03-63-53-31-52
67-89-44-82-09
GH: LUCKY G
42-62-75-78-05
88-80-19-48-64
GHANA LUCKY
73-25-18-59-29
62-34-61-02-49
LUCK
46-60-08-63-28
90-40-55-36-52
GH: LUCKY
53-05-14-82-76
12-66-78-71-57
LUCKY G
19-64-27-26-34
74-40-51-47-61
GH: LUCKY G
58-27-53-02-48
35-36-66-42-67
LUCKY.G
74-38-24-75-48
36-18-85-83-42
GH – LUCKY
48-67-20-16-64
87-13-83-90-37
GH: LUCKY G
53-70-73-56-17
80-12-39-31-03
GH-LUCKY
90-21-45-06-24
47-55-14-12-59
GHANA : LUCKY
32-72-62-20-53
43-38-52-64-33
GH-LUCKY
05-30-65-40-17
69-21-25-78-68
LUCKY
49-54-27-43-53
69-50-72-61-26
LUCKY.G
06-90-27-75-77
28-04-49-42-43
GH-LUCKY
83-32-14-28-76
08-02-30-36-29
GH: LUCKY G
82 -78-29-49-50
40-59-55-66-64
GH-LUCKY G
80-51-14-57-55
04-31-66-19-87
GH-LUCKY G
08-15-41-67-11
06-79-26-72-53

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

GOLDEN DESTINY
38- 66- 11- 9- 61
20- 18- 5- 14- 82
GOLDEN DESTINY
84- 54- 40- 57- 34
27- 7- 12- 6- 86
GOLDEN DESTINY
7- 16- 13- 55- 78
54- 10-79- 88- 3
GOLDEN DESTINY
10- 51- 86- 76- 67
2- 68- 65- 30- 48
GOLDEN DESTINY
7- 61- 68- 53- 29
34- 80- 35- 8- 76
GOLDEN DESTINY
61- 86- 47- 5- 7
31- 1- 13- 60- 40
GOLDEN DESTINY
63-12-11-06-26
75-46-84-45-42
GOLDEN DESTINY
83- 63- 11- 81- 16
5- 51- 15- 39- 50
GOLDEN DESTINY
48- 10- 72- 81- 35
20- 43- 1- 19- 16
GOLDEN DESTINY
69- 57- 37- 48- 45
46- 12- 28- 40- 39
GOLDEN DESTINY
63- 7- 42- 66- 82
55- 29- 8- 47- 73
GOLDEN DESTINY
33- 34- 35- 29- 69
18- 75- 31- 41- 21
GOLDEN DESTINY
62- 77- 47- 66- 64
55- 5- 21- 38- 58
GOLDEN DESTINY
22- 12- 77- 89- 50
35- 23- 59- 88- 26
GOLDEN DESTINY
48- 67- 69- 82- 18
50- 28- 25- 33- 24
GOLDEN DESTINY
36- 65- 63- 54- 55
40-39- 19- 80- 31
GOLDEN DESTINY
54-73 19- 13- 15
56- 42- 46- 1- 3
GOLDEN DESTINY
68- 3- 51- 67- 54
31- 24- 7- 33- 75
GOLDEN DESTINY
56- 30- 3- 77- 75
80- 9- 62- 54- 2
GOLDEN DESTINY
13- 4- 56- 62- 63
55- 61- 19- 79- 77
GOLDEN DESTINY
25- 26- 53- 43- 24
39- 82- 59- 73- 64
GOLDEN DESTINY
18- 53- 6- 45- 50
42- 25- 34- 76- 72
GOLDEN DESTINY
40- 12- 87- 15- 11
16- 2- 49- 47- 7
GOLDEN DESTINY
67- 47- 65- 50- 70
77- 14- 29- 85- 6

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng
FOR OBSERVATIONS/CORRECTIONS, SEND EMAIL TO: emenike@369.com.ng

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE ON TUESDAY 09/08/2022

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE ON TUESDAY 09/08/2022

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN VOGUE
38- 77- 13- 74- 19
45- 90- 2- 57- 58
GOLDEN VOGUE
43- 87- 38- 63- 54
20- 65- 8- 49- 24
GOLDEN VOGUE
35- 8- 3- 26- 71
61- 33- 68- 45- 54
GOLDEN VOGUE
7- 73- 55- 89- 38
43- 34- 84- 74- 57
GOLDEN VOGUE
72- 70- 84- 40- 18
1- 41- 10- 42- 8
GOLDEN VOGUE
06- 16- 69- 85- 63
08- 21- 41- 56- 32
GOLDEN VOGUE
2- 60- 6- 8- 89
86- 30- 90- 38- 88
GOLDEN VOGUE
13- 21- 25- 41- 69
43- 56- 73- 79- 07
GOLDEN VOGUE
19- 54- 67- 36- 4
68- 6- 84- 5- 14
GOLDEN VOGUE
2- 23- 47- 15- 35
60- 70- 49- 89- 32
GOLDEN VOGUE
71- 63- 1- 31- 84
2- 13- 24- 68- 18
GOLDEN VOGUE
17- 83- 44- 52- 64
72- 37- 49- 67- 32
GOLDEN VOGUE
34- 26- 48- 10- 73
59- 66- 20- 41- 54
GOLDEN VOGUE
4- 3- 63- 30- 74
81- 48- 37- 21- 28
GOLDEN VOGUE
51- 19- 14- 6- 2
89- 50- 49- 68- 31
GOLDEN VOGUE
54- 82- 61- 50- 23
36- 81- 21- 73- 42
GOLDEN VOGUE
11-24-09-51-34
56-78-42-22-05
GOLDEN VOGUE
88-38-14-29-36
13-62-70-69-80

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

JAMBOREE
61- 10- 35- 63- 27
40- 86- 50- 41- 1
JAMBOREE
28- 43- 16- 27- 15
38- 42- 7- 90- 34
JAMBOREE
36- 74- 19- 84- 68
46- 54- 83- 35- 29
JAMBOREE
64- 69- 52- 70- 80
68- 33- 1- 38- 12
JAMBOREE
90- 47- 42- 9- 17
27- 59- 5- 02- 6
JAMBOREE
74- 30- 20- 76- 14
38- 84- 62- 80- 09
JAMBOREE
33- 48- 58- 65- 88
39- 71- 46- 63- 78
JAMBOREE
44- 60- 26- 76- 87
39- 55- 59- 25- 6
JAMBOREE
42- 68- 84- 32- 18
40- 62- 28- 50- 19
JAMBOREE
35- 17- 6- 68- 66
39- 15- 73- 3- 32
JAMBOREE
73- 65- 6- 58- 32
22- 33- 11- 4- 24
JAMBOREE
45- 26- 75- 15- 17
50- 83- 86- 24- 62
JAMBOREE
79- 23- 62- 54- 5
32- 35- 11- 26- 40
GOLDEN JAMBOREE
28- 81- 68- 44- 46
25- 60- 18- 7- 67
GOLDEN JAMBOREE
32- 80- 38- 63- 2
4- 65- 40- 35- 72
GOLDEN JAMBOREE
35- 89- 47- 32- 62
22- 51- 30- 88- 37
GOLDEN JAMBOREE
31- 35- 83- 23- 47
68- 53- 42- 26- 88
GOLDEN JAMBOREE
33- 60- 52- 77- 87
58- 56- 39- 44- 78
GOLDEN JAMBOREE
86- 52- 68- 4- 74
28- 56- 10- 7- 81
GOLDEN JAMBOREE
87- 35- 60- 62- 45
85- 38- 83- 39- 69

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

REDEMPTION
7- 87- 79- 11- 8
21- 44- 40- 22-85
REDEMPTION
20- 18- 72- 51- 85
19- 56- 33- 4- 50
REDEMPTION
75-87-82-85-20
27-26-74-33-90
REDEMPTION
79- 52- 72- 61- 86
81- 59- 18- 58- 5
REDEMPTION:
5- 84- 47- 87- 76
75- 33- 30- 6- 12
REDEMPTION
74- 6- 70- 16- 56
3- 59- 32- 42- 52
REDEMPTION
59- 31- 3- 41- 82
5- 30- 60- 76- 79
REDEMPTION
76- 43- 41- 10- 87
56- 77- 8- 73- 83
REDEMPTION
76- 19- 54- 59- 35
37- 1- 47- 77- 62
REDEMPTION
37- 10- 34- 15- 41
12- 80- 28- 62- 89
REDEMPTION
70- 40- 35- 44- 50
16- 82- 89- 30- 72
REDEMPTION
76- 24- 10- 71- 12
54- 45- 62- 63- 82
REDEMPTION
51- 11- 44- 19- 64
23- 85- 55- 18- 74
GOLDEN REDEMPTION
46- 23- 64- 32- 21
76- 42- 79- 70- 26
GOLDEN REDEMPTION
84- 51- 72- 82- 88
18- 58- 83- 68- 66
GOLDEN REDEMPTION
40- 3- 46- 73- 31
39- 62- 54- 27- 38
GOLDEN REDEMPTION
34- 1- 12- 10- 18
5- 32- 75- 57- 39
GOLDEN REDEMPTION
67- 58- 42- 53- 47
81- 66- 41- 86- 65
GOLDEN REDEMPTION
09-58-41-10-35
63-25-17-60-78

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN VICTORY
72- 56- 78- 89- 68
36- 64- 79- 30- 63
GOLDEN VICTORY
48- 87- 20- 14- 85
40-13-55-30-46
GOLDEN VICTORY
87- 23- 56- 3- 33
44- 80- 19- 13- 47
GOLDEN VICTORY
74- 4- 12- 57- 32
81- 58- 76- 23- 82
GOLDEN VICTORY
43- 59- 42- 7- 19
51- 30- 57- 77- 48
GOLDEN VICTORY
31- 49- 19- 87- 60
46- 21- 78- 90- 64
GOLDEN VICTORY: 
67- 23- 8- 9- 37
48- 12- 16- 19- 88
GOLDEN VICTOR
31- 22- 50- 78- 65
15- 57- 58- 3- 25
GOLDEN VICTORY
63- 21- 82- 83- 1
75- 64- 33- 24- 34
GOLDEN VICTORY
26- 80- 59- 16- 75
62- 70- 74- 57- 28
GOLDEN VICTORY
17- 56- 86- 5- 40
3- 4- 42- 80- 9
GOLDEN VICTORY
14- 78- 62- 31- 36
70- 4- 88- 50- 12
GOLDEN VICTORY
7- 81- 51- 38- 90
9- 86- 77- 36- 57
GOLDEN VICTORY
48- 11- 76- 38- 33
12- 55- 84- 54- 59
GOLDEN VICTORY
14- 10- 79- 28- 34
19- 66- 18- 31- 86
GOLDEN VICTORY
8- 68- 31- 73- 14
43- 23- 69- 34- 16
GOLDEN VICTORY
60- 89- 22- 58- 75
20- 49- 80- 18- 15
GOLDEN VICTORY
65- 16- 3- 83- 20
72- 64- 32- 58- 23
GOLDEN VICTORY
61- 42- 13- 58- 14
63- 73- 51- 69- 85
GOLDEN VICTORY
59- 23- 37- 40- 50
46- 20- 47- 26- 14
GOLDEN VICTORY
25-11-12-18-33
17-23-52-58-06

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

NEWDAWN
86- 16- 51- 20- 47
76- 42- 48- 34- 43
NEWDAWN
65- 79- 88- 72- 31
62- 84- 16- 47- 24
NEWDAWN
69-89-46-82-16
70-39-13-80-27
NEWDAWN
26- 52- 37- 55- 5
51- 7- 31- 71- 41
NEWDAWN
47- 18- 67- 56-65
6- 10- 66- 55- 42
GOLDEN NEWDAWN
69- 67- 22- 90- 58
37- 62- 52- 56- 13
GOLDEN NEWDAWN
26- 90- 19- 71- 82
7- 10- 28- 88- 38
GOLDEN NEWDAWN
67- 22- 65- 35- 51
20- 44- 62- 6- 11
GOLDEN NEWDAWN
26- 30- 36- 40- 45
29- 44- 64- 8- 22
GOLDEN NEWDAWN
76- 73- 17- 11- 32
89- 54- 23- 50- 43
GOLDEN NEWDAWN
5- 11- 67- 65- 3
83- 88- 45- 33- 43
GOLDEN NEWDAWN
37- 43- 73- 24- 16
74- 64- 61- 30- 90
GOLDEN NEWDAWN
19- 38- 16- 33- 32
21- 86- 45- 25- 44
GOLDEN NEWDAWN
34- 80- 83- 2- 9
4- 10- 11- 28- 48
GOLDEN NEWDAWN
12- 43- 9- 67- 84
20- 71- 60- 41- 50
GOLDEN NEWDAWN
13- 55- 64- 42- 25
50- 51- 35- 53- 6
GOLDEN NEWDAWN
26- 49- 85- 68- 53
20- 44- 50- 7- 14
GOLDEN NEWDAWN
1- 2- 43- 21- 15
86- 11- 73- 88- 56
GOLDEN NEWDAWN
62-25-18-58-53
66-82-10-76-79
GOLDEN NEWDAWN
12- 63- 52- 14- 90
10- 66- 46- 71- 51
GOLDEN NEWDAWN
24- 69- 48- 43- 44
49- 83- 19- 70- 61
GOLDEN NEWDAWN
67- 33- 23- 27- 53
34- 13- 71- 24- 47
GOLDEN NEW DAWN
15-37-82-90-26
80-22-58-7-10
GOLDEN NEWDAWN
26- 19- 61- 88- 20
32- 49- 76- 87- 22

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GH: LUCKY
28-25-86-61-59
09-42-80-47-73
LUCKY
46-40-01-19-38
33-44-27-26-08
LUCKY
71-69-54-55-04
60-46-25-38-81
GH: LUCKY
43-76-40-48-70
54-77-39-08-60
GH: LUCKY
03-63-53-31-52
67-89-44-82-09
GH: LUCKY G
42-62-75-78-05
88-80-19-48-64
GHANA LUCKY
73-25-18-59-29
62-34-61-02-49
LUCK
46-60-08-63-28
90-40-55-36-52
GH: LUCKY
53-05-14-82-76
12-66-78-71-57
LUCKY G
19-64-27-26-34
74-40-51-47-61
GH: LUCKY G
58-27-53-02-48
35-36-66-42-67
LUCKY.G
74-38-24-75-48
36-18-85-83-42
GH – LUCKY
48-67-20-16-64
87-13-83-90-37
GH: LUCKY G
53-70-73-56-17
80-12-39-31-03
GH-LUCKY
90-21-45-06-24
47-55-14-12-59
GHANA : LUCKY
32-72-62-20-53
43-38-52-64-33
GH-LUCKY
05-30-65-40-17
69-21-25-78-68
LUCKY
49-54-27-43-53
69-50-72-61-26
LUCKY.G
06-90-27-75-77
28-04-49-42-43
GH-LUCKY
83-32-14-28-76
08-02-30-36-29
GH: LUCKY G
82 -78-29-49-50
40-59-55-66-64
GH-LUCKY G
80-51-14-57-55
04-31-66-19-87

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN DESTINY
38- 66- 11- 9- 61
20- 18- 5- 14- 82
GOLDEN DESTINY
84- 54- 40- 57- 34
27- 7- 12- 6- 86
GOLDEN DESTINY
7- 16- 13- 55- 78
54- 10-79- 88- 3
GOLDEN DESTINY
10- 51- 86- 76- 67
2- 68- 65- 30- 48
GOLDEN DESTINY
7- 61- 68- 53- 29
34- 80- 35- 8- 76
GOLDEN DESTINY
61- 86- 47- 5- 7
31- 1- 13- 60- 40
GOLDEN DESTINY
63-12-11-06-26
75-46-84-45-42
GOLDEN DESTINY
83- 63- 11- 81- 16
5- 51- 15- 39- 50
GOLDEN DESTINY
48- 10- 72- 81- 35
20- 43- 1- 19- 16
GOLDEN DESTINY
69- 57- 37- 48- 45
46- 12- 28- 40- 39
GOLDEN DESTINY
63- 7- 42- 66- 82
55- 29- 8- 47- 73
GOLDEN DESTINY
33- 34- 35- 29- 69
18- 75- 31- 41- 21
GOLDEN DESTINY
62- 77- 47- 66- 64
55- 5- 21- 38- 58
GOLDEN DESTINY
22- 12- 77- 89- 50
35- 23- 59- 88- 26
GOLDEN DESTINY
48- 67- 69- 82- 18
50- 28- 25- 33- 24
GOLDEN DESTINY
36- 65- 63- 54- 55
40-39- 19- 80- 31
GOLDEN DESTINY
54-73 19- 13- 15
56- 42- 46- 1- 3
GOLDEN DESTINY
68- 3- 51- 67- 54
31- 24- 7- 33- 75
GOLDEN DESTINY
56- 30- 3- 77- 75
80- 9- 62- 54- 2
GOLDEN DESTINY
13- 4- 56- 62- 63
55- 61- 19- 79- 77
GOLDEN DESTINY
25- 26- 53- 43- 24
39- 82- 59- 73- 64
GOLDEN DESTINY
18- 53- 6- 45- 50
42- 25- 34- 76- 72
GOLDEN DESTINY
40- 12- 87- 15- 11
16- 2- 49- 47- 7

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE ON TUESDAY 26/07/2022


PAST RESULTS TO FORECAST GOLDEN CHANCE ON TUESDAY 26/07/2022

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN VOGUE
59- 78- 26- 37- 83
70- 23- 11- 89- 9
GOLDEN VOGUE
80-41-27-44-47
81-40-52-38-30
GOLDEN VOGUE
70- 20- 76- 87- 14
23- 80- 21- 77- 48
GOLDEN VOGUE
29- 10- 65- 22- 43
52- 72- 34- 3- 86
GOLDEN VOGUE
8- 85- 60- 38- 6
46- 32- 1- 67- 51
GOLDEN VOGUE
26- 11- 80- 12- 51
77- 42- 64- 43- 61
GOLDEN VOGUE
44- 66- 41- 3- 42
09- 84- 86-50-63
GOLDEN VOGUE
8- 33- 84- 4- 72
36- 64- 90- 68- 83
GOLDEN VOGUE
59- 52- 74- 80- 32
37- 21- 40- 36- 73
GOLDEN VOGUE:
42- 3- 69- 24- 48
57- 84- 80- 73- 54
GOLDEN VOGUE
9- 10- 19- 22- 58
52- 68- 42- 73- 8
GOLDEN VOGUE
57- 15- 28- 52- 16
82- 7- 22- 72- 3
GOLDEN VOGUE
70- 65- 39- 4- 32
51- 80- 58- 14- 36
GOLDEN VOGUE
75-74-28-14-24
90-66-70-40-9
GOLDEN VOGUE
38- 77- 13- 74- 19
45- 90- 2- 57- 58
GOLDEN VOGUE
43-87-38-63-54
20-65-08-49-24
GOLDEN VOGUE
35- 8- 3- 26- 71
61- 33- 68- 45- 54
GOLDEN VOGUE
7- 73- 55- 89- 38
43- 34- 84- 74- 57

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

JAMBOREE
55- 46- 72- 43- 27
62- 2- 41- 25- 82
JAMBOREE
45- 15- 48- 17- 2
42- 57- 90- 76- 32
JAMBOREE
61- 10- 35- 63- 27
40- 86- 50- 41- 1
JAMBOREE
28- 43- 16- 27- 15
38- 42- 7- 90- 34
JAMBOREE
36- 74- 19- 84- 68
46- 54- 83- 35- 29
JAMBOREE
64- 69- 52- 70- 80
68- 33- 1- 38- 12
JAMBOREE
90- 47- 42- 9- 17
27- 59- 5- 02- 6
JAMBOREE
74- 30- 20- 76- 14
38- 84- 62- 80- 09
JAMBOREE
33- 48- 58- 65- 88
39- 71- 46- 63- 78
JAMBOREE
44- 60- 26- 76- 87
39- 55- 59- 25- 6
JAMBOREE
42- 68- 84- 32- 18
40- 62- 28- 50- 19
JAMBOREE
35- 17- 6- 68- 66
39- 15- 73- 3- 32
JAMBOREE
73- 65- 6- 58- 32
22- 33- 11- 4- 24
JAMBOREE
45- 26- 75- 15- 17
50- 83- 86- 24- 62
JAMBOREE
79- 23- 62- 54- 5
32- 35- 11- 26- 40
GOLDEN JAMBOREE
28- 81- 68- 44- 46
25- 60- 18- 7- 67
GOLDEN JAMBOREE
32- 80- 38- 63- 2
4- 65- 40- 35- 72
GOLDEN JAMBOREE
35- 89- 47- 32- 62
22- 51- 30- 88- 37
GOLDEN JAMBOREE
31- 35- 83- 23- 47
68- 53- 42- 26- 88
GOLDEN JAMBOREE
33- 60- 52- 77- 87
58- 56- 39- 44- 78

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

REDEMPTION
88- 85- 70- 56- 39
57- 24- 15- 55- 48
REDEMPTION
47- 12- 60- 48- 7
86- 75- 68- 3- 64
REDEMPTION
7- 87- 79- 11- 8
21- 44- 40- 22-85
REDEMPTION
20- 18- 72- 51- 85
19- 56- 33- 4- 50
REDEMPTION
75-87-82-85-20
27-26-74-33-90
REDEMPTION
79- 52- 72- 61- 86
81- 59- 18- 58- 5
REDEMPTION:
5- 84- 47- 87- 76
75- 33- 30- 6- 12
REDEMPTION
74- 6- 70- 16- 56
3- 59- 32- 42- 52
REDEMPTION
59- 31- 3- 41- 82
5- 30- 60- 76- 79
REDEMPTION
76- 43- 41- 10- 87
56- 77- 8- 73- 83
REDEMPTION
76- 19- 54- 59- 35
37- 1- 47- 77- 62
REDEMPTION
37- 10- 34- 15- 41
12- 80- 28- 62- 89
REDEMPTION
70- 40- 35- 44- 50
16- 82- 89- 30- 72
REDEMPTION
76- 24- 10- 71- 12
54- 45- 62- 63- 82
REDEMPTION
51- 11- 44- 19- 64
23- 85- 55- 18- 74
GOLDEN REDEMPTION
46- 23- 64- 32- 21
76- 42- 79- 70- 26
GOLDEN REDEMPTION
84- 51- 72- 82- 88
18- 58- 83- 68- 66
GOLDEN REDEMPTION
40- 3- 46- 73- 31
39- 62- 54- 27- 38
GOLDEN REDEMPTION
34- 1- 12- 10- 18
5- 32- 75- 57- 39

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN VICTORY
29- 89- 90- 52- 63
83- 39- 60- 78- 13
GOLDEN VICTORY
28- 86- 52- 30- 69
76- 19- 7- 44- 2
GOLDEN VICTORY
72- 56- 78- 89- 68
36- 64- 79- 30- 63
GOLDEN VICTORY
48- 87- 20- 14- 85
40-13-55-30-46
VICTORY
87- 23- 56- 3- 33
44- 80- 19- 13- 47
GOLDEN VICTORY
74- 4- 12- 57- 32
81- 58- 76- 23- 82
GOLDEN VICTORY
43- 59- 42- 7- 19
51- 30- 57- 77- 48
GOLDEN VICTORY
31- 49- 19- 87- 60
46- 21- 78- 90- 64
GOLDEN VICTORY: 
67- 23- 8- 9- 37
48- 12- 16- 19- 88
GOLDEN VICTOR
31- 22- 50- 78- 65
15- 57- 58- 3- 25
GOLDEN VICTORY
63- 21- 82- 83- 1
75- 64- 33- 24- 34
GOLDEN VICTORY
26- 80- 59- 16- 75
62- 70- 74- 57- 28
GOLDEN VICTORY
17- 56- 86- 5- 40
3- 4- 42- 80- 9
GOLDEN VICTORY
14- 78- 62- 31- 36
70- 4- 88- 50- 12
GOLDEN VICTORY
7- 81- 51- 38- 90
9- 86- 77- 36- 57
GOLDEN VICTORY
48- 11- 76- 38- 33
12- 55- 84- 54- 59
GOLDEN VICTORY
14- 10- 79- 28- 34
19- 66- 18- 31- 86
GOLDEN VICTORY
8- 68- 31- 73- 14
43- 23- 69- 34- 16
GOLDEN VICTORY
60- 89- 22- 58- 75
20- 49- 80- 18- 15
GOLDEN VICTORY
65- 16- 3- 83- 20
72- 64- 32- 58- 23
GOLDEN VICTORY
61- 42- 13- 58- 14
63- 73- 51- 69- 85

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

GOLDEN NEWDAWN
25- 26- 52- 15- 89
69- 68- 79- 6- 48
GOLDEN NEWDAWN
88- 50- 43- 82- 80
85- 44- 67- 6- 9
NEWDAWN
47- 27- 23- 69- 57
76- 52- 14- 73- 17
NEWDAWN
86- 16- 51- 20- 47
76- 42- 48- 34- 43
NEWDAWN
65- 79- 88- 72- 31
62- 84- 16- 47- 24
NEWDAWN
69-89-46-82-16
70-39-13-80-27
NEWDAWN
26- 52- 37- 55- 5
51- 7- 31- 71- 41
NEWDAWN
47- 18- 67- 56-65
6- 10- 66- 55- 42
GOLDEN NEWDAWN
69- 67- 22- 90- 58
37- 62- 52- 56- 13
GOLDEN NEWDAWN
26- 90- 19- 71- 82
7- 10- 28- 88- 38
GOLDEN NEWDAWN
67- 22- 65- 35- 51
20- 44- 62- 6- 11
GOLDEN NEWDAWN
26- 30- 36- 40- 45
29- 44- 64- 8- 22
GOLDEN NEWDAWN
76- 73- 17- 11- 32
89- 54- 23- 50- 43
GOLDEN NEWDAWN
5- 11- 67- 65- 3
83- 88- 45- 33- 43
GOLDEN NEWDAWN
37- 43- 73- 24- 16
74- 64- 61- 30- 90
GOLDEN NEWDAWN
19- 38- 16- 33- 32
21- 86- 45- 25- 44
GOLDEN NEWDAWN
34- 80- 83- 2- 9
4- 10- 11- 28- 48
GOLDEN NEWDAWN
12- 43- 9- 67- 84
20- 71- 60- 41- 50
GOLDEN NEWDAWN
13- 55- 64- 42- 25
50- 51- 35- 53- 6
GOLDEN NEWDAWN
26- 49- 85- 68- 53
20- 44- 50- 7- 14
GOLDEN NEWDAWN
1- 2- 43- 21- 15
86- 11- 73- 88- 56
GOLDEN NEWDAWN
62-25-18-58-53
66-82-10-76-79
GOLDEN NEWDAWN
12- 63- 52- 14- 90
10- 66- 46- 71- 51
GOLDEN NEWDAWN
24-69-48-43-44
49-83-19-70-61

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

LUCKY
75-10-72-30-58
66-11-78-71-77
LUCKY
54-78-06-83-01
40-56-38-89-75
LUCKY
28-25-86-61-59
09-42-80-47-73
LUCKY
46-40-01-19-38
33-44-27-26-08
LUCKY
71-69-54-55-04
60-46-25-38-81
GH: LUCKY
43-76-40-48-70
54-77-39-08-60
GH: LUCKY
03-63-53-31-52
67-89-44-82-09
GH: LUCKY G
42-62-75-78-05
88-80-19-48-64
GHANA LUCKY
73-25-18-59-29
62-34-61-02-49
LUCK
46-60-08-63-28
90-40-55-36-52
GH: LUCKY
53-05-14-82-76
12-66-78-71-57
LUCKY G
19-64-27-26-34
74-40-51-47-61
GH: LUCKY G
58-27-53-02-48
35-36-66-42-67
LUCKY.G
74-38-24-75-48
36-18-85-83-42
GH – LUCKY
48-67-20-16-64
87-13-83-90-37
GH: LUCKY G
53-70-73-56-17
80-12-39-31-03
GH-LUCKY
90-21-45-06-24
47-55-14-12-59
GHANA : LUCKY
32-72-62-20-53
43-38-52-64-33
GH-LUCKY
05-30-65-40-17
69-21-25-78-68
LUCKY
49-54-27-43-53
69-50-72-61-26
LUCKY.G
06-90-27-75-77
28-04-49-42-43
GH: LUCKY G
19-07-2022
83-32-14-28-76
08-02-30-36-29

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng

DESTINY
39-28-75-08-69
12-80-55-38-71
GOLDEN DESTINY
14- 8- 27- 45- 66
83- 75- 39- 77- 86
GOLDEN DESTINY
38- 66- 11- 9- 61
20- 18- 5- 14- 82
GOLDEN DESTINY
84- 54- 40- 57- 34
27- 7- 12- 6- 86
GOLDEN DESTINY
7- 16- 13- 55- 78
54- 10-79- 88- 3
GOLDEN DESTINY
10- 51- 86- 76- 67
2- 68- 65- 30- 48
GOLDEN DESTINY
7- 61- 68- 53- 29
34- 80- 35- 8- 76
GOLDEN DESTINY
61- 86- 47- 5- 7
31- 1- 13- 60- 40
GOLDEN DESTINY
63-12-11-06-26
75-46-84-45-42
GOLDEN DESTINY
83- 63- 11- 81- 16
5- 51- 15- 39- 50
DESTINY
48- 10- 72- 81- 35
20- 43- 1- 19- 16
GOLDEN DESTINY
69- 57- 37- 48- 45
46- 12- 28- 40- 39
GOLDEN DESTINY
63- 7- 42- 66- 82
55- 29- 8- 47- 73
GOLDEN DESTINY
33- 34- 35- 29- 69
18- 75- 31- 41- 21
GOLDEN DESTINY
62- 77- 47- 66- 64
55- 5- 21- 38- 58
GOLDEN DESTINY
22- 12- 77- 89- 50
35- 23- 59- 88- 26
GOLDEN DESTINY
48- 67- 69- 82- 18
50- 28- 25- 33- 24
GOLDEN DESTINY
36- 65- 63- 54- 55
40-39- 19- 80- 31
GOLDEN DESTINY
54-73 19- 13- 15
56- 42- 46- 1- 3
GOLDEN DESTINY
68- 3- 51- 67- 54
31- 24- 7- 33- 75
GOLDEN DESTINY
56- 30- 3- 77- 75
80- 9- 62- 54- 2
GOLDEN DESTINY
13- 4- 56- 62- 63
55- 61- 19- 79- 77
GOLDEN DESTINY
25- 26- 53- 43- 24
39- 82- 59- 73- 64

Prepared by *Emenike Borngreat*
https://ancientcodes.369.com.ng