ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ғʀɪᴅᴀʏ 04/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ғʀɪᴅᴀʏ 04/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 52- 04- 67- 37
13- 11- 09- 40- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49- 20- 68- 86- 23
70- 15- 45- 56- 33
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
87- 54- 33- 38- 90
01- 85- 30- 31- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 89- 55- 50- 34
47- 01- 85- 44- 31
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
57- 62- 43- 33- 32
15- 14- 49- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
09- 04- 03- 76- 35
18- 21- 40- 15- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
13- 64- 81- 37- 31
10- 45- 84- 08- 55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
55- 16- 21- 10- 37
70- 89- 73- 48- 28
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
31- 82- 86- 34- 67
39- 78- 72- 89- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
77- 14- 80- 72- 55
40- 82- 30- 15- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
66- 73- 35- 62- 82
13- 65- 55- 80- 21
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
01- 74- 88- 16- 67
06- 86- 89- 12- 77
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
14- 42- 80- 19- 17
45- 50- 79- 15- 41
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
83- 19- 55- 65- 68
27- 74- 73- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
48- 84-03- 43-79
09-44- 18- 42- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
23- 44- 70- 30- 45
76- 84- 35- 69- 88
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
58- 32- 40- 44- 89
09-04- 12- 68- 27
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
13- 54- 20- 90- 32
51- 38- 22- 71- 16
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
68-60-38-35-87
74-47-69-78-62

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
13-38-09-82-28
78-41-03-43-39

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
52-86-87-49-16
71-73-31-11-38

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
30- 54- 41- 58- 11
46- 16- 35- 6- 76

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
75- 90- 76- 28- 43
48- 42- 39- 22- 45

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
54-20-67-44-88
7-36- 60- 84-81

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
56- 43- 17- 11- 22
31- 64- 6- 34- 90

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
61-28-68-18-54
63-76-77-10-62

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
49-57-41-87-37
05-34-14-24-28

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
26- 78- 19- 71- 07
55- 83- 49- 14- 57

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
22- 35- 66- 74- 79
63- 54- 87- 07- 34

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
90- 16- 67- 39- 72
50- 52- 30- 15- 46

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
36-27-71-66-06
53-08-16-04-17

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
38- 22- 58- 2- 88
3- 11- 46- 54- 68

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
85-70-71-57-79
87-50-77-28-76
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
11- 2- 39- 69- 29
23- 56- 46- 26- 55

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
61- 41- 58- 65- 37
36- 52- 53- 85- 35

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
80- 78- 83- 9- 75
43- 35- 50- 81- 86

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
55- 86- 65- 46- 26
37- 57- 1- 88- 49

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
43- 21- 73- 67- 58
85- 15- 14- 47- 04

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
74- 33- 76- 17- 43
02- 30- 23- 86- 72

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
73-89-22-69-45
49-58-32-42- 67

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
40-79-51-15-87
29-35-41-56-66

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
30-81-50-79-67
75-58-20-31-45

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
41- 40- 56- 24- 17
44- 84- 70- 16- 32

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
06- 16- 29- 82- 08
24- 02- 48- 87- 58

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
39- 80- 82- 43- 59
52- 61- 07- 03- 75

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
84- 69- 26- 65- 78
52- 34- 41- 39- 76

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
80- 31- 49- 4- 59
25- 70- 19- 27- 90

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
89-82-41-43-12
34-74-10-23-86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
39- 7- 49- 20- 79
35- 36- 34- 51- 43

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
80- 24- 64- 37- 54
12- 57- 7- 55- 13

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
49- 56- 83- 02- 26
77- 53- 13- 33- 73

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
76- 72- 90- 55- 14
81- 31- 63- 8- 71

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
1- 57- 7- 56- 18
76- 26- 21- 2- 70

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
57-3-25-2-36
63-15-58-54-23

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
65-35-55-71-31
85-45-44-16-27

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
64-16-47-77-87
62-41-20-66-5

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
07-53-21-49-59
45-26-05-15-01

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
03- 44- 48- 37- 67
14- 11- 17- 18- 13

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
71- 69- 51- 44- 76
29- 24- 18- 42- 23

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
76- 78- 15- 01- 08
37- 67- 58- 27- 50

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
29- 72- 60- 31- 7
58- 24- 27- 1- 77

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
8- 57- 22- 84- 42
38- 81- 18- 16- 41

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
47-23-06-80-55
35-37-89-05-08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
84- 2- 53- 33- 85
25- 73- 41- 64- 46

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
45-02-55-19-3
7-59-42-54-56

ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
54-3-60-46-49
74-23-63-82-64

ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
9- 23- 22- 6- 68
28- 21- 8- 45- 48

ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
88-11-81-45-77
14-84-55-73-24

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
74- 6- 22- 88- 79
44- 81- 70- 72- 18

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
77- 53- 08- 17- 16
04- 52- 66- 10- 82

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
74- 35- 57- 82- 46
44- 43- 34- 40- 10

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
24- 34- 57- 74- 12
46- 21- 55- 62- 75

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
84- 75- 69- 20- 82
30- 55- 51- 15- 16

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
71- 41- 17- 22- 64
40- 74- 66- 02- 20

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
30- 42- 73- 36- 61
22- 24- 62- 38- 66

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
37-24-76-57-85
72-83-55-64-7

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
68-46-42-21-82
64-18-79-89-09

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
87-04-81-11-67
33-80-42-66-08

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
37-31-34-55-73
08-04-38-43-07

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
53-47-52-31-71
83-67-79-11-55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
83-82-59-55-62
27-65-05-35-86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
6- 16- 1- 59- 75
21- 87- 77- 50- 11
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
34-21-80-78-48
02-49-44-53-47

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
66-57-30-46-58
80-27-68-47-74

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
64-43-81-48-39
10-21-31-19-88

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
42-09-86-05-46
70-41-63-55-23

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
84-39-02-46-22
14-83-71-31-45

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
64-41-74-67-37
83-06-03-78-10

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
43-39-75-57-31
28-73-26-15-58

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
07-55-17-10-48
61-68-02-89-35

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
46-82-17-22-09
05-36-84-50-42

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
69-63-10-33-80
51-49-29-81-79

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
40-55-27-90-38
77-84-76-83-34

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
65-28-70-14-02
78-13-76-56-82

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
70-16-26-09-11
22-53-02-39-08

ɢʜ-ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
29-66-50-02-67
36-86-17-38-30

ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
33-35-20-06-72
37-90-44-45-01
ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
66-05-78-42-61
55-83-08-31-87

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
42- 58- 3- 45- 69
66- 23- 6- 21- 47

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
67-72-24-16-43
42-84-37-30-89

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ:
51- 83- 29- 61- 8
12- 9- 11- 4- 75

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
11- 58- 61- 59- 71
48- 3- 9- 37- 57

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
29-88-52-16-49
64-12-45-14-80

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
71-34-46-11-3
44-87-24-2-42

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
26-16-7-39-60
66-5-68-49-53

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
03-63-90-38-60
31-57-50-72-65

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
05- 57- 12- 07- 61
45- 04- 51- 24- 49

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
87- 49- 19- 31- 21
42- 01- 33- 64- 60

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
69- 71- 63- 18- 67
08- 47- 75- 72- 34

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
14-86-87-46-75
39-62-52-56-06

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
60- 62- 17- 51- 59
6- 76- 35- 57- 12

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
22-11-66-52-59
71-21-70-44-29
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
57- 24- 48- 84- 33
32- 50- 80- 26- 29

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng