ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴡᴇᴅɴᴇsᴅᴀʏ 02/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)


*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ  & ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ᴡᴇᴅɴᴇsᴅᴀʏ 02/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
69- 52- 04- 67- 37
13- 11- 09- 40- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
49- 20- 68- 86- 23
70- 15- 45- 56- 33
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
87- 54- 33- 38- 90
01- 85- 30- 31- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
86- 89- 55- 50- 34
47- 01- 85- 44- 31
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
57- 62- 43- 33- 32
15- 14- 49- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
09- 04- 03- 76- 35
18- 21- 40- 15- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
13- 64- 81- 37- 31
10- 45- 84- 08- 55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
55- 16- 21- 10- 37
70- 89- 73- 48- 28
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
31- 82- 86- 34- 67
39- 78- 72- 89- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
77- 14- 80- 72- 55
40- 82- 30- 15- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
66- 73- 35- 62- 82
13- 65- 55- 80- 21
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
01- 74- 88- 16- 67
06- 86- 89- 12- 77
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
14- 42- 80- 19- 17
45- 50- 79- 15- 41
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
83- 19- 55- 65- 68
27- 74- 73- 07- 08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
48- 84-03- 43-79
09-44- 18- 42- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
23- 44- 70- 30- 45
76- 84- 35- 69- 88
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
58- 32- 40- 44- 89
09-04- 12- 68- 27

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
2- 86- 76- 13- 34
19- 53- 60- 42- 67
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
16-43-74-80-6
68-15-50-04-2
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
30- 56- 50- 25- 90
80- 89- 09- 51- 29
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
16- 76- 37- 27- 31
09- 53- 51- 18- 02
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
14- 72- 37- 39- 40
60- 08- 26- 32- 44
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
42- 40- 30- 22- 41
67- 02- 84- 55- 90
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
84- 29- 27- 20- 75
57- 23- 07- 76- 21
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
28- 51- 60- 31- 75
90- 84- 76- 09- 73
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
35- 02- 11- 09- 41
80- 26- 12- 30- 20
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
44- 14- 56- 54- 67
46- 01- 21- 06- 22
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
78- 83- 88- 67- 80
50- 10- 32- 06- 77
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀ
48-12-68-58-73
22-66-53-42-85

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
20- 66- 59- 84- 53
1- 26- 50- 39- 69
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
66-74-49-34-23
27-62-33-59-90
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
75- 44- 33- 26-18
34- 81- 08- 07-60
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
44- 11- 67- 49- 18
69- 62- 28- 78- 60
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
79- 60- 90- 19- 36
23- 12- 18- 05- 02
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
84- 02- 68- 22- 86
21- 66- 10- 13- 57
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
14- 78- 20- 87- 56
83- 49- 22- 90- 71
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
77- 16- 67- 78- 75
82- 83- 13- 59- 54
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
62- 29- 34- 80- 77
21- 33- 16- 14- 67
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
89- 87- 62- 22- 09
75- 58- 84- 23- 35
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
68- 48- 08- 69- 90
06- 56- 76- 59- 31
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴜᴘʀᴇᴍᴇ
69-14-82-2-39
33-11-78-21-37

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
51- 60- 57- 77- 48
75- 4- 10- 55- 1
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
35-74-38-89-79
40-10-55-88-29
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
40-85-64-09-47
28-63-44-77-39
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
90- 17- 45- 87- 23
74- 8- 25- 44- 33
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
06- 85- 56- 62- 13
17- 66- 21- 80- 19
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
01- 27- 80- 89- 22
26- 81- 24- 35- 20
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
44- 90- 20- 62- 05
64- 40- 01- 23- 83
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
57- 68- 14- 56- 23
65- 13- 16- 39- 78
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
67- 07- 22- 78- 36
53- 61- 16- 10- 18
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
71- 55- 77- 16- 56
85- 20- 42- 63- 41
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
80- 49- 58- 54- 04
57- 64- 61- 30- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʜᴏᴘᴇ
21-72-79-45-61
33-07-23-15-50

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
78- 68- 72- 9- 12
23- 33- 8- 28- 40
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
84-25-76-3-09
1-89-18-20-57
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
16-29-51-40-45
89-59-49-46-13
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
15- 32- 22- 5- 13
86- 31- 9- 65- 52
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
66- 21- 73- 16- 29
46- 33- 63- 68- 11
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
13- 53- 26- 45- 55
08- 38- 05- 17- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
34- 20- 32- 73- 15
26- 41- 23- 84- 70
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
10- 56- 21- 05- 15
37- 4- 24- 46- 58
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
52- 18- 56- 54- 82
32- 70- 71- 05- 21
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
26- 63- 06- 17- 35
56- 76- 32- 42- 81
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
06- 35- 42- 79- 19
60- 45- 30- 76- 46
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠɪsɪᴏɴ
85-22-46-50-38
15-49-72-43-06

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
20-11-17-61-44
05-13-78-19-25
ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
66-85-43-45-80
02-13-38-59-06
ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
84-21-40-18-81
64-90-56-66-23
ɢʜ-ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
67-53-42-43-64
48-15-86-07-72
ɢʜ-ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
49-53-65-82-27
22-74-41-54-02
ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
30-20-69-80-27
07-03-73-17-43
ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
37-30-46-80-82
61-16-70-12-06
ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
62-03-37-54-36
51-71-07-75-77
ɢʜ-ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
53-16-54-62-43
73-22-37-42-17
ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
67-90-84-47-05
41-73-61-65-45
ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
83-79-50-47-67
39-86-36-66-87
ɢʜ-ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
15-19-44-38-24
61-57-62-34-32
ɢʜ-ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
36-85-20-65-42
09-46-76-19-28
ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
02-43-38-66-14
21-27-68-45-79
ɢʜ: ᴍɪᴅᴡᴇᴇᴋ
03-24-65-09-13
56-61-33-50-57

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
19- 50- 49- 46- 81
38- 61- 82- 71- 84
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
48-35-22-85-58
75-19-88-66-31
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
10-62-31-83-49
65-57-54-73-12
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
5- 80- 86- 60- 59
42- 55- 81- 73- 43
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
16- 86- 12- 33- 85
11- 60- 63- 61- 43
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
77- 74- 20- 70- 10
50- 89- 51- 06- 87
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
47- 83- 33- 40- 82
65- 76- 84- 87- 14
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
26- 55- 32- 69- 58
76- 48- 79- 85- 81
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
63- 53- 12- 14- 87
15- 26- 27- 03- 90
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
83- 88- 35- 37- 51
38- 18- 24- 46- 79
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
31- 41- 28- 75- 45
85- 73- 02- 86- 40
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙʀᴀᴠᴏ
60-66-13-29-50
85-51-14-67-33

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

Leave a Reply