ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ғʀɪᴅᴀʏ 18/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)

*ᴘᴀsᴛ ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀɴᴄᴇ & ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ ʀᴇᴄᴏʀᴅs ᴛᴏ ғᴏʀᴇᴄᴀsᴛ ᴏɴ ғʀɪᴅᴀʏ 18/11/2022 (օɾíցíղαl cօթվ)*

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇs
85-74 -41 -46- 48
52-28 -86 -40 -45
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
89 -75 -32 -19 -69
78-82 -44 -12 -45
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
26- 21- 67- 80- 7
50- 12- 2- 27- 87
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ 
60-48-84-19-01
32-57-55-76-88
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
82-84-12-75-63
28-13-26-53-02
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
41- 3- 49- 81- 5
18- 85- 1- 84- 65
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
47-03-26-89-29
56-90-14-74-13
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
58- 89- 88- 36- 41
5- 18- 29- 21- 87
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
27- 25- 23- 69- 11
32- 2- 83- 60- 56
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
01-48-66-32-82
51-52-74-11-86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
06- 18- 15- 09- 25
12- 16- 49- 42- 17
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
52- 63- 56- 7- 6
12- 84- 86- 19- 78
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴠᴏɢᴜᴇ
41-45-37-67-70
38-63-47-54-68

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
56- 43- 17- 11- 22
31- 64- 6- 34- 90

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
61-28-68-18-54
63-76-77-10-62

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
49-57-41-87-37
05-34-14-24-28

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
26- 78- 19- 71- 07
55- 83- 49- 14- 57

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
22- 35- 66- 74- 79
63- 54- 87- 07- 34

ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
90- 16- 67- 39- 72
50- 52- 30- 15- 46

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
36-27-71-66-06
53-08-16-04-17

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
38- 22- 58- 2- 88
3- 11- 46- 54- 68

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
85-70-71-57-79
87-50-77-28-76
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
11- 2- 39- 69- 29
23- 56- 46- 26- 55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
79- 21- 50- 37- 45
22- 78- 40- 25- 49
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ
63- 56- 49- 24- 30
88- 54- 75- 81- 04

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
73-89-22-69-45
49-58-32-42- 67

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
40-79-51-15-87
29-35-41-56-66

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
30-81-50-79-67
75-58-20-31-45

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
41- 40- 56- 24- 17
44- 84- 70- 16- 32

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
06- 16- 29- 82- 08
24- 02- 48- 87- 58

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
39- 80- 82- 43- 59
52- 61- 07- 03- 75

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
84- 69- 26- 65- 78
52- 34- 41- 39- 76

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
80- 31- 49- 4- 59
25- 70- 19- 27- 90

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
89-82-41-43-12
34-74-10-23-86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
39- 7- 49- 20- 79
35- 36- 34- 51- 43
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
02- 57- 83- 60- 79
10- 31- 88- 28- 51
ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴀʟʙᴀʀᴋᴀ
17- 33- 78- 28- 57
01- 40- 85- 63- 38

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
65-35-55-71-31
85-45-44-16-27

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
64-16-47-77-87
62-41-20-66-5

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
07-53-21-49-59
45-26-05-15-01

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
03- 44- 48- 37- 67
14- 11- 17- 18- 13

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
71- 69- 51- 44- 76
29- 24- 18- 42- 23

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
76- 78- 15- 01- 08
37- 67- 58- 27- 50

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
29- 72- 60- 31- 7
58- 24- 27- 1- 77

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
8- 57- 22- 84- 42
38- 81- 18- 16- 41

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
47-23-06-80-55
35-37-89-05-08
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
84- 2- 53- 33- 85
25- 73- 41- 64- 46
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
45-78-86-22-24
72-87-23-09-68
ɢᴏʟᴅᴇɴ ʀᴏʏᴀʟᴇ
54- 27- 24- 8- 4
34- 46- 73- 63- 74

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
71- 41- 17- 22- 64
40- 74- 66- 02- 20

ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
30- 42- 73- 36- 61
22- 24- 62- 38- 66

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
37-24-76-57-85
72-83-55-64-7

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
68-46-42-21-82
64-18-79-89-09

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
87-04-81-11-67
33-80-42-66-08

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
37-31-34-55-73
08-04-38-43-07

ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
53-47-52-31-71
83-67-79-11-55
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
83-82-59-55-62
27-65-05-35-86
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
6- 16- 1- 59- 75
21- 87- 77- 50- 11
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡᴅᴀᴡɴ
34-21-80-78-48
02-49-44-53-47
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
34-76-72-12-09
15-31-16-61-32
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
41-64-55-54-40
08-05-49-35-73
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
58-21-61-50-77
66-67-9-1-60
ɢᴏʟᴅᴇɴ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ
53-49-21-7-75
63-65-27-6-29

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
43-39-75-57-31
28-73-26-15-58

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
07-55-17-10-48
61-68-02-89-35

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
46-82-17-22-09
05-36-84-50-42

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
69-63-10-33-80
51-49-29-81-79

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
40-55-27-90-38
77-84-76-83-34

ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
65-28-70-14-02
78-13-76-56-82

ɢᴏʟᴅᴇɴ ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
70-16-26-09-11
22-53-02-39-08

ɢʜ-ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
29-66-50-02-67
36-86-17-38-30

ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
33-35-20-06-72
37-90-44-45-01
ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
66-05-78-42-61
55-83-08-31-87
ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
09-07-86-69-46
54-36-42-72-22
ɢʜ: ʙᴏɴᴀɴᴢᴀ
42-83-46-13-89
34-60-25-55-02

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
71-34-46-11-3
44-87-24-2-42

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
26-16-7-39-60
66-5-68-49-53

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
03-63-90-38-60
31-57-50-72-65

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
05- 57- 12- 07- 61
45- 04- 51- 24- 49

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
87- 49- 19- 31- 21
42- 01- 33- 64- 60

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
69- 71- 63- 18- 67
08- 47- 75- 72- 34

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
14-86-87-46-75
39-62-52-56-06

sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
60- 62- 17- 51- 59
6- 76- 35- 57- 12

ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
22-11-66-52-59
71-21-70-44-29
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
57- 24- 48- 84- 33
32- 50- 80- 26- 29
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
47- 26- 32- 89- 39
79- 52- 49- 15- 40
ɢᴏʟᴅᴇɴ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ
33-40-72-23-1
88-55-57-11-29

ғᴏʀ ᴏʙsᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴs/ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛɪᴏɴs, sᴇɴᴅ ᴇᴍᴀɪʟ ᴛᴏ: ᵉᵐᵉⁿⁱᵏᵉ@369.ᶜᵒᵐ.ⁿᵍ or visit https://ancientcodes.369.com.ng

Leave a Reply